LASTEST NEWS

29 พ.ย. 2565ด่วนที่สุด ! เปิดสอบครู กทม. 18 วิชาเอก 110 อัตรา สมัคร 6-13 ธ.ค.2565 29 พ.ย. 2565สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 29 พ.ย. 2565ทุนโครงการ สควค.มาแล้ว !! มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัคร เรียนตรี ควบโท จบแล้วบรรจุเป็นครู 29 พ.ย. 2565(29 พ.ย.65) ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ อัปเดทข่าว เรียกบรรจุครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ 29 พ.ย. 2565เลขา สพฐ รับ จะไม่นำผลประกวดงานศิลปหัตถกรรมไปใช้ ในการพิจารณา ความดีความชอบ ใดๆ 29 พ.ย. 2565รมว.ศธ. พร้อมผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11/2565 29 พ.ย. 2565กพฐ.เห็นชอบแยกสอนวิชาประวัติศาสตร์ “ตรีนุช” ยันไม่เป็นภาระครู-นักเรียน 29 พ.ย. 2565อาจารย์ มธ.ชี้ ไม่จำเป็นต้องแยกวิชาประวัติศาสตร์ 28 พ.ย. 2565สพป.สระบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน - รายงานตัว 1 ธ.ค.2565 28 พ.ย. 2565หวั่น รร.สพฐ.รับเด็กปี 66 กระทบโรงเรียนเอกชน

สพม.นครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

  • 20 มิ.ย. 2565 เวลา 18:18 น.
  • 4,199
สพม.นครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพม.นครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ตําแหน่งครูผู้สอน จํานวน 2 อัตรา

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
    กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
    ชื่อตําแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
    (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
    อัตราว่าง 2 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
    ค่าตอบแทน 18,000 บาท
    สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
    ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และจ้างต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว

2. ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
    ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้สมัคร
    3.1 คุณสมบัติทั่วไป
          เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
         1) มีสัญชาติไทย
         2) อายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์
         3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
         4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
         5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
         6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
         7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
         8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
         9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
         11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
         12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
         13) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

         หมายเหตุสําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้ ทั้งนี้ ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 เรื่อง กรณีภิกษุสามเณรเรียนวิชาหรือสอบแข่งขันอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2564 ข้อ 4 ห้ามพระภิกษุสามเณรสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการ หรือทํางานในหน่วยงานของรัฐ
    3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
         1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจภายในวันปิดรับสมัคร โดยคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
         หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
         2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ต้องได้รับอนุมัติจากคุรุสภาไม่หลังวันปิดรับสมัคร และยังไม่หมดอายุ

4. การรับสมัคร
    4.1 วัน เวลา และสถานที่
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 20 มิ.ย. 2565 เวลา 18:18 น.
  • 4,199

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^