LASTEST NEWS

15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

สพม.นครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

  • 20 มิ.ย. 2565 เวลา 18:18 น.
  • 4,873
สพม.นครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพม.นครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ตําแหน่งครูผู้สอน จํานวน 2 อัตรา

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
    กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
    ชื่อตําแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
    (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
    อัตราว่าง 2 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
    ค่าตอบแทน 18,000 บาท
    สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
    ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และจ้างต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว

2. ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
    ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้สมัคร
    3.1 คุณสมบัติทั่วไป
          เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
         1) มีสัญชาติไทย
         2) อายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์
         3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
         4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
         5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
         6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
         7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
         8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
         9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
         11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
         12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
         13) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

         หมายเหตุสําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบได้ ทั้งนี้ ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 เรื่อง กรณีภิกษุสามเณรเรียนวิชาหรือสอบแข่งขันอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2564 ข้อ 4 ห้ามพระภิกษุสามเณรสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการ หรือทํางานในหน่วยงานของรัฐ
    3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
         1) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจภายในวันปิดรับสมัคร โดยคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
         หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
         2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ต้องได้รับอนุมัติจากคุรุสภาไม่หลังวันปิดรับสมัคร และยังไม่หมดอายุ

4. การรับสมัคร
    4.1 วัน เวลา และสถานที่
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 20 มิ.ย. 2565 เวลา 18:18 น.
  • 4,873

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^