LASTEST NEWS

25 มิ.ย. 2565ระเบียบการสอบ การแต่งกายเข้าสอบ และผู้สอบบที่ติดเชื้อ COVID-19 ทำอย่างไร สอบรับราชการ ตำแหน่ง 38 ค.(2) 25 มิ.ย. 2565ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ บรรจุเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 24 มิ.ย. 2565กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 53 อัตรา สำรองอีก 178 อัตรา - รายงานผ่านระบบออนไลน์4 ก.ค.2565 24 มิ.ย. 2565ประกาศแล้ว! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งบุคลากรฯ 38 ค.(2) กระทรวงศึกษาธิการ 24 มิ.ย. 2565กศจ.สุพรรณบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 22 อัตรา - รายงานตัว 1 ก.ค.2565 24 มิ.ย. 2565สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการครู 18 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท 23 มิ.ย. 2565โอ้โห! สำนักงาน กขค.เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน เงินเดือน 120,000 + เงินประจำตำแหน่ง 20,000 ไม่ต้องผ่านภาค ก 23 มิ.ย. 2565“อัมพร”ติวเข้มจี้ครูปรับการสอนหนุน Active Learning 23 มิ.ย. 2565สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่ 29 มิ.ย. - 5 ก.ค.2565 23 มิ.ย. 2565“อัมพร” ฮึ่มสอบคัดผอ.เขตพื้นที่ห้ามมีทุจริต อย่าหลงเชื่อแก๊งตกเบ็ดเรียกรับเงิน

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 18 อัตรา ลูกจ้างอีก 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 19 มิ.ย. 2565 เวลา 20:59 น.
  • 7,056 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 18 อัตรา ลูกจ้างอีก 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง 18 อัตรา ลูกจ้างอีก 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนมัธยมตาสินระยอง

ประกาศโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

ด้วยโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จะตำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จำนวน 13 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 23 อัตรา

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35/5 (2) มาตรา 39 และ มาตรา 39/1 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2556 และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่ 1223/2560 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงขอประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นหนักงานจ้าง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จำนวน 13 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 23 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    1.1 ครูอัตราจ้าง (ครูไทย) จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 11 อัตรา ดังนี้
          1.1.1 สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
          1.1.2 สาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
          1.1.3 สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
          1.1.4 สขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา
          1.1.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
          1.1.6 สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
          1.1.7 สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา


    1.2 ครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา ดังนี้
          1.2.1 สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา
          1.2.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
          1.2.3 สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
          1.2.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

    1.3 บุคลากรสนับสนุน จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้
          1.3.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา
          1.3.2 ตำเหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา

(รายละเอียดคุณสมบัติของตำแหน่งที่รับสมัตรตามเอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง)


2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
          1) เพศชาย/หญิง
          2) มีสัญชาติไทย
          3) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
          4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้
               (5.1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่ รังเกียจแก่สั่งคม
               (5.2) วัณโรคในระยะอันตราย
               (5.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการที่รังเกียจแก่สังคม
               (5.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
               (5.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
          6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
          8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
          9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้ที่จะสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
    3.1 คุณสมบัติทั่วไปของครูอัตราจ้าง (ครูต่างชาติ)
          - เพศชาย/หญิง
          - ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
          - สุขภาพร่างกายแข็งแรง
          - มีความมุ่งมั่น อดทน เสียสละในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
          - เป็นผู้มีบุคลิกและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับอาชีพครู
          - เป็นผู้มีหลักฐานประจำตัวที่ตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว
    3.2 คุณสมบัติเฉพาะ (ครูอัตราจ้าง)
          มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าบริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเวพาะสำหรับตำแหน่งในวิชาเอกดังต่อไปนี้
          1) ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาไทย
              โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย เอกการสอนภาษาไหย เอกภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย เอกวิธีการสอนภาษาไทย
          2) ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาทัศนศิลป์
              โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกทัศนศิลป์ เอกศิลปศึกษา เอกศิลปกรรมศึกษา เอกศิลปะไทย
          3) ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
              โดยมีคุณวุฒิการศึกษในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกประวัติศาสตร์ เอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เอกพัฒนาชุมชน เอกรัฐศาสตร์ เอกสังคมศาสตร์การพัฒนา
          4) ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
              โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา เอกสุขศึกษา เอกพลศึกษา เอกพลนามัย เอกวิทยาศาสตร์การกีฬา เอกการฝึกและการจัดการกีฬา เอกวิทยาศาสตร์สุขภาพ เอกวิทยาศาสตร์และการออกกำลังกายเอกวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
          5) ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
              โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
          6) ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาชีววิทยา
              โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกชีววิทยา และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา
          7) ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาฟิสิกส์
              โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกฟิสิกส์ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์


    3.3 คุณสมบัติเฉพาะ (บุคลากรสนับสนุน)
         1) ตำแหน่ง เจ้าที่งานโสตทัศนศึกษา
              ได้รับบริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาขาวิชาอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
         2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
             - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาขาวิชาอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์ มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมผิวเตอร์ จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
             - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาขาวิชาอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
             - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางสาขาวิชาอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถานันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า12 ชั่วโมง

4. เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร ตามรายละเอียดดังนี้
    4.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    4.3 สำเนาบัตรประซาซน จำนวน 1 ฉบับ
    4.4 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
    4.5 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
    4.6 ใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
    4.7 เอกสารอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ฯลฯ เป็นต้น
   ***เอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ***

5. วันรับสมัคร วันสอบสัมภาษณ์ วันประกาศผล และวันรายงานตัว
    5.1 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถสมัตรด้วยตนเองได้ที่ ห้องงานบุคคล อาตาร A ขั้น 1 เพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
    5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอยสอน ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ www.ntrs.ac.th
    5.3 สอบสัมภาษณ์บุคลากรสนับสนุน และสอบสอน (ครูไทย,ครูต่างชาติ) ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
    5.4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ www.mtrs.ac.th
    5.5 รายงานตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพร้อมทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ห้องงานบุคคล อาคาร A ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.


6. อัตราเงินเดือน และค่าครองชีพ
    ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิ และตามที่ระเบียบของทางราชการกำหนด ดังนี้
        - ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูไทย) เดือนละ 15,000.- บาท
        - ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูต่างชาติ) อัตราเงินเดือนตามคุณสมบัติ
        - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา เดือนละ 15,000.- บาท
        - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ 13,285.- บาท

      จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง)
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 222 หมู่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทร.038-622048 Fax.038-622049

รายละเอียดประกาศรับสมัคร
 
  • 19 มิ.ย. 2565 เวลา 20:59 น.
  • 7,056 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^