LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

สพป.สระบุรี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เงินเดือน 18,000.-บาท

  • 28 พ.ค. 2565 เวลา 09:14 น.
  • 9,934 ครั้ง
สพป.สระบุรี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เงินเดือน 18,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.สระบุรี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

    ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นหนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
    อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 511/2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดตังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
    กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนวัดขอนหอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
    1.1 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
         ตำแหน่งพนักงานราชการตามประกาศนี้ จะได้รับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    1.2 ระยะเวลาการจ้าง
           จ้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยในระยะเวลาการจ้าง จะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดไว้
    1.3 ขอบข่ายงานที่จะต้องปฏิบัติ
           (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
           (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
           (3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
           (4) งานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
           (5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
           (1) มีสัญชาติไทย
           (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร)
           (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
           (4) ไม่เป็นผู้มีกายทพพลภาพ จนมาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
           (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
           (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ทำโดยประมาณหรือความผิดลหูโทษ
           (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
           (8) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 8 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2557

     2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
           (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ-การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสาชาวิชาเอกนาฏศิลป์
           (2) มีใบอนุญาตประกอบวิซาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 กำหนดที่ยังไม่หมดอายุ

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เลขที่ 313 หมู่ 11 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2565 ( ในวันและเวลาราชการ)

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 28 พ.ค. 2565 เวลา 09:14 น.
  • 9,934 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^