LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 03 เม.ย. 2565 เวลา 11:10 น.
  • 3,961 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 6 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาปฐมวัย (อัตราเงินเดือน 15,000 บาท)

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา จึงประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ดังนี้

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
   1.1 ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง สาขาวิชาปฐมวัย จำนวน 6 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
   2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด โดยผู้สมัครจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
   2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
   2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
   2.5 มีสัญชาติไทย
   2.6 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
   2.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   2.8 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
   2.9 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรคการเมือง
   2.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
   2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
   3.1 สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว พร้อมใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
   3.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
   3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
   3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
   3.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
   3.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
   3.7 ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเท่านั้น) จำนวน 1 ฉบับ

4. การยื่นใบสมัคร
   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ tatar.works@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 18 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
 4.1 ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด
 4.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยก่อนแนบไฟล์เอกสาร

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ www.anubanbanbung.ac.th 

6. วิธีการคัดเลือก
   การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
   วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
   วิชาที่สอบ 
      - สอบสัมภาษณ์ 30 คะแนน
      - สอบสอน 50 คะแนน
      - แฟ้มผลงาน 20 คะแนน
   คะแนนรวม 100 คะแนน

7. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
   โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)จะดำเนินการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)

8. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
   8.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันจะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 
   8.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 8.1 เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ www.anubanbanbung.ac.th รายชื่อผู้สอบคัดเลือกจะไม่มีการขึ้นบัญชี หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวจะถือว่า
       1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
       2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
       3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด

9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
   9.1 กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง
          รายงานตัววันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.
   9.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
   9.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
   9.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
   9.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
   9.6 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่จะมีระยะเวลาในการจ้าง 1 ปีงบประมาณทำสัญญาจ้าง ปีต่อปี

10. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม 2565

(นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศได้ที่ :: เอกสารแนบรับสมัคร
  • 03 เม.ย. 2565 เวลา 11:10 น.
  • 3,961 ครั้ง

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^