LASTEST NEWS

18 ส.ค. 2565“ตรีนุช” สั่งสพฐ.ตั้งกก.สอบโรงเรียนสอนโดยไม่มีไฟฟ้าใช้ 17 ส.ค. 2565โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม รับสมัครครูผู้สอน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565โรงเรียนสถาพรศึกษา รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 30,000.-บาท 17 ส.ค. 2565สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 สิงหาคม 2565 17 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1,082 อัตรา 16 ส.ค. 2565ศธ.จับมือกองทุน กบข.ปล่อยสินเชื่อช่วยครูหนี้วิกฤติ 16 ส.ค. 2565โรงเรียนสนามบิน รับสมัครครูอัตราจ้าง และครูพี่เลี้ยงปฐมัย 2 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 สิงหาคม 2565 16 ส.ค. 2565กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 756 อัตรา บัดนี้-30 สิงหาคม 2565 15 ส.ค. 2565“ตรีนุช”กำชับผู้บริหารรร.สร้างเครือข่ายส่งต่อเด็ก พัฒนาการเรียนรูปแบบผสมผสาน 15 ส.ค. 2565สพฐ.ตั้งเป้าลุยปูพรมรร.คุณภาพครบทุกตำบล

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เงินเดือน 18,000.-บาท 20-24พ.ย.64

  • 18 พ.ย. 2564 เวลา 11:36 น.
  • 7,394
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เงินเดือน 18,000.-บาท 20-24พ.ย.64

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 20-24 พ.ย.2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

     เนื่องด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน จํานวน 1 อัตรา ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการและเรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และเรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
     วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
     2.1.1 มีสัญชาติไทย
     2.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
     2.1.3 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2535
     2.1.4 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
     2.1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
     2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
     2.1.7 ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
     2.1.8 มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงานราชการ
     คุณวุฒิที่ใช้สําหรับการสรรหาและเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กําหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนด เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.กําหนด ตามหนังสือสํานักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/ว4 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ สธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสือรับรองสิทธิซึ่งออกโดยคุรุสภา

3. การรับสมัคร
     วัน เวลาและสถานที่ในการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ในระหว่าง วันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เบอร์โทรศัพท์063-662-9651

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: ไฟล์แนบ
  • 18 พ.ย. 2564 เวลา 11:36 น.
  • 7,394

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^