LASTEST NEWS

16 มิ.ย. 2567โรงเรียนสามโคก รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 15 มิ.ย. 2567เปิดสถิติสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 15 มิ.ย. 2567สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 15 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.เพชรบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1​​​​​​​ ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 14 มิ.ย. 2567สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม เปิดสอบพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000 บาท

  • 03 ก.ย. 2557 เวลา 14:42 น.
  • 13,041
โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม เปิดสอบพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000 บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สพป.อด.3
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 
ด้วยโรงเรียนบ้านหองไผ่พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๓ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว.๙๘๐๐ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน อบรม สั่งสอนนักเรียน
- ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
๑.๒ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
๑.๓ สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครรับการเลือกสรร
๒.๑ มีคุณสมบัติ และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.๒ มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือวิชาชีพอื่นที่ ก.ค.ศ.
รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครู ซึ่งนำมาใช้โดยอนุโลม ในสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
๒.๓ เป็นผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์การขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ตามแบบใบสมัครแนบท้ายประกาศนี้
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑.๕ ๒ นิ้วโดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร จำนวน ๓ รูป ( ถ่ายในคราวเดียวกัน )
๓.๒.๒ สำเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑ ชุด 
๓.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ ๑ ฉบับ 
๓.๒.๔ สำเนาใบประกอบวิชาชีพ หรือสำเนาหนังสือรับรองสิทธิ์การขึ้นทะเบียน รับใบอนุญาต 
๓.๒.๕ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ
๓.๒.๖ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยน ชื่อ - สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนา ทะเบียนหย่า ( ถ้ามี )
หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับให้นำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับ
การเลือกสรร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ เข้ารับการเลือกสรร ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ สำหรับผู้นั้น
 
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนด วันเวลา สถานที่ในการเข้ารับการ
เลือกสรร ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม
 
๕. กำหนดวันเข้ารับการเลือกสรร
ทำการเลือกสรรผู้สมัครเข้าเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม
 
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการเลือกสรรตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๖.๑ ประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
โดยการสอบข้อเขียน ตามหลักสูตรที่กำหนด คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
๖.๒ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
 
๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และคะแนนรวม ทุกภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 
๘. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรร ภายใน วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ 
ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม
 
๙. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรต้องไปทำสัญญาจ้างตามระเบียบที่กำหนด ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายอดิศักดิ์ ศรีเสน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม
 
  • 03 ก.ย. 2557 เวลา 14:42 น.
  • 13,041

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม เปิดสอบพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000 บาท

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^