LASTEST NEWS

30 ก.ย. 2566โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตราจ้าง เงินเดือน 9,000-15,800 บาท 30 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.อยุธยา เขต 1 30 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.อุบลราชธานี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 30 ก.ย. 2566มาแล้ว!! คำสั่งย้ายและคำสั่งแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สระบุรี - ผลย้ายครู 2566 สพม.สระบุรี 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ฉะเชิงเทรา - ผลย้ายครู 2566 สพม.ฉะเชิงเทรา 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สงขลา สตูล - ผลย้ายครู 2566 สพม.สงขลา สตูล 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.นครปฐม - ผลย้ายครู 2566 สพม.นครปฐม

แนวข้อสอบวิชาชีพครู(คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)

  • 19 มี.ค. 2556 เวลา 12:05 น.
  • 133,607
แนวข้อสอบวิชาชีพครู(คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

แนวข้อสอบวิชาชีพครู(คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)
ตัวอย่างขอยกมา 15 ข้อครับ และหลังจากนั้นโหลดไปอ่านนะครับ
 
แนวข้อสอบวิชาชีพครู(คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)
 
1. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด?
ก.ไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 
ข.มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ
ค.สิ่งแวดล้อมชักจูง 
ง.มีจริยธรรมต่ำ
ตอบ ง. มีจริยธรรมต่ำ
 
2. คุณธรรมสำหรับครูคือข้อใด?
ก. คุณงามความดีของคนที่เป็นครู 
ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม
ค. มีความเสียสละมีความยุติธรรม 
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
 
3. จริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ 
ข. คำสั่งสอน
ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา 
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
 
4. ความรู้จริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ
ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อสังคม
ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
ง. เหตุผลที่ใช้เป็นเกณฑ์ใสการเลือกหรือไม่เลือกกระทำ
ตอบ ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสม
มากน้อย เพียงใด
 
5. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ
ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
 
6. ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงข้อใด?
ก. เป็นเรื่องเดียวกัน 
ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
ค. เป็นเรื่องการกระทำของบุคคล 
ง. เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของบุคคล
ตอบ ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
 
7. พัฒนาการทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. 2 ขั้น 
ข. 3 ขั้น 
ค. 4 ขั้น 
ง. 5 ขั้น
ตอบ ข. 3 ขั้น
 
8. ขั้นก่อนจริยธรรมของPaigaetหมายถึงข้อใด? อ.วันนรัตน์ เเอ๊คกรุ๊ป
ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
ข.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-6 ปี
ค.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี
ง.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี
ตอบ ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
 
9. ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปีตรงกับข้อใด?
ก. การหลบหลีกการลงโทษ 
ข. การแสวงหารางวัล
ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ 
ง. การทำตามคำมั่นสัญญา
ตอบ ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ
 
10. ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlbergขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด?
ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
ข. การทำหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม
ค. การทำตามคำสัญญาและสิทธิ
ง. การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองตามความต้องการ
ตอบ ก.การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
 
11. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล?
ก. ความรอบคอบ 
ข. การรู้จักประมาณ
ค. การอดทน 
ง. ความยุติธรรม
ตอบ ค. การอดทน
 
12. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส”การรู้จักข่มใจ”หมายถึงข้อใด?
ก. ความจริงใจต่อตนเอง 
ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม
ตอบ ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
 
13. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด?
ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน 
ข. เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จ
ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน 
ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่
ตอบ ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
 
14. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หมายถึง ข้อใด?
ก. พรหมวิหาร 4 
ข. สังคหวัตถุ 4
ค. ธรรมของฆราวาส 4 
ง. อิทธิบาท 4
ตอบ ง. อิทธิบาท 4
 
15. การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด?
ก. อัตตญญุตา 
ข. ธัมมัญญุตา
ค. อัตถัญญตา 
ง. มัตตัญญุตา
ตอบ ข. ธัมมัญญุตา
 
 
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย คลิก
 
ปล.ข้อมูลนี้สืบค้นได้มาจากทางอินเทอร์เน็ต ท่านที่นำไปอ่าน
ควรจะวิเคราะห์ความถูกผิด ด้วยตนเอง ก่อนสรุปว่าตัวเลือกที่ถูกต้องคือข้อใดนะครับ
 
ขอบคุณที่ติดตามข่าวสารมาโดยตลอด
ครูวันดีครับผม

แนวข้อสอบบรรจุครู พร้อมเฉลย    

 
  • 19 มี.ค. 2556 เวลา 12:05 น.
  • 133,607

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : แนวข้อสอบวิชาชีพครู(คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <