LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15-19 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคบางนรา รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 5 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย และประถมศึกษา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 11-17 มิถุนายน 2567 

  • 12 มิ.ย. 2567 เวลา 09:37 น.
  • 2,302
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย และประถมศึกษา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 11-17 มิถุนายน 2567 

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย และประถมศึกษา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 11-17 มิถุนายน 2567 

ประกาศโรงเรียนวัดเสนีวงศ์
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  

ด้วยโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  มีความประสงค์ จะดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (จ้างจากเงินนอกงบประมาณงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาไทย และประถมศึกษา  จำนวน 1 อัตรา  ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ ว 4522 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง  ณ วันที่  24 กรกฎาคม 2560  เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาไทย และประถมศึกษา  จำนวน  1  อัตรา  ดังนี้

1.  ตำแหน่งที่รับสมัครสรรหา
    1.1  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาไทย และประถมศึกษา  จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท/เดือน (มีประกันสังคม)

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสรรหา เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
     2.1  มีสัญชาติไทย
     2.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
     2.4  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     2.5  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  
     2.6  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
     2.7  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
     2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
     2.9  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
     2.10  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช

3.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     3.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย และประถมศึกษา  
     3.2  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
     3.3   มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ  หรือใบอนุญาตประกอบการสอน

4.  ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับ
     4.1 ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
     4.2 งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. การรับสมัคร
     5.1 วัน เวลา ประกาศรับสมัคร
           ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่  11  มิถุนายน 2567  ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ หรือดาวน์โหลดได้ที่ Facebook (รร.วัดเสนีวงศ์) , เพจ (โรงเรียนวัดเสนีวงศ์) 
      5.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสรรหาและสอบสัมภาษณ์
           ผู้สมัครขอ/ยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่   11  มิถุนายน 2567  ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2567  ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การเลือกสรร วันที่ 17 มิถุนายน 2567 และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567  ณ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 12 มิ.ย. 2567 เวลา 09:37 น.
  • 2,302

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^