LASTEST NEWS

20 มิ.ย. 2567กรมการปกครอง เปิดสอบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 28 มิ.ย. - 19 ก.ค.2567 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 19 มิ.ย. 2567การ์ดอย่าตก! ศธ.เตือนโควิดวกกลับมาได้ทุกเมื่อ ย้ำโรงเรียนคัดกรองทุกเช้า 19 มิ.ย. 2567ครม.เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... 18 มิ.ย. 2567ด่วนที่สุด!! สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567) 18 มิ.ย. 2567หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว3636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เรื่องข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 18 มิ.ย. 2567ข่าวดี ! สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 18 อัตรา รายงานตัว 25 มิ.ย.2567

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลําพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค.2567

  • 26 พ.ค. 2567 เวลา 11:21 น.
  • 954
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลําพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค.2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลําพูน รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ค.2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลําพูน

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลําพูน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลําพูน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) จํานวน 1 อัตรา อาศัยอํานาจตามคําสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2552 เรื่อง การมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและคําสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 34/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2552 เรื่อง การบริหารราชการศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียน
การศึกษาพิเศษให้ผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัคร
1) ผู้ช่วยครูภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา
2) อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท/เดือน
3) ระยะเวลาการจ้าง 1 มิถุนายน 2567 – 31 สิงหาคม 2567

2. ขอบข่ายการปฏิบัติงาน
1) ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
2) ปฏิบัติหน้าที่ครูหอนอน
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุระหว่าง 22 – 45 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
6. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆของรัฐ
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา และมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามวิชาเอกตามที่ ก.ค.ศ. รับรองและกําหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู
2) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ตามหนังสือเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และในวันที่ทําสัญญาจ้าง ใบประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ
3) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มานะ อดทน มีจิตสาธารณะ และมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4) สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ได้ หากโรงเรียนมีกิจกรรมหรือภารกิจงานเร่งด่วน

4. กําหนดการรับสมัครและวิธีการเลือกสรร
    วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลําพูน อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน ตั้งแต่วันที่ 23 - 30 พฤษภาคม 2567 ระหว่าง เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ 053-529480

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 26 พ.ค. 2567 เวลา 11:21 น.
  • 954

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^