LASTEST NEWS

20 มิ.ย. 2567กรมการปกครอง เปิดสอบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 28 มิ.ย. - 19 ก.ค.2567 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 19 มิ.ย. 2567การ์ดอย่าตก! ศธ.เตือนโควิดวกกลับมาได้ทุกเมื่อ ย้ำโรงเรียนคัดกรองทุกเช้า 19 มิ.ย. 2567ครม.เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... 18 มิ.ย. 2567ด่วนที่สุด!! สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567) 18 มิ.ย. 2567หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว3636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เรื่องข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 18 มิ.ย. 2567ข่าวดี ! สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 18 อัตรา รายงานตัว 25 มิ.ย.2567

สพม.นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

  • 22 พ.ค. 2567 เวลา 20:35 น.
  • 6,248
สพม.นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพม.นราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอน,ครูผู้สอน (จชต.) และครูผู้สอนศาสนาอิสลาม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเยนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
ตำแหน่งครูผู้สอนและตำแหน่งครูผู้สอน (จชต) จำนวน 6 อัตรา
ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม จำนวน 5 อัตรา
อัตราว่างตามรายละเอียดกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชา/ ที่เปิดรับสมัครเลือกสรรตามแนบท้ายประกาศนี้

ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ ปฏิบัติงานวิชาการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ การต่อสัญญาจ้างให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่ได้รับจัดสรร และงบประมาณที่ได้รับ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของส่วนราชการ

2.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรทุกตำแหน่ง จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8) และต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.2.1 พนักงานราชการ ตำแหน่งครูสอนตำแหน่งครูผู้สอน (จชต) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1) เป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีกลุ่มวิชาเอกตรงตามแนบท้ายประกาศนี้
2) เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ
2.2.2 พนักงานราชการ ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1) เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางศาสนาอิสลาม
2) เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ

3.การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ห้องประชุมปิติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามหลักสากลนิยม

4.ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
4.1 ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
4.2 เมื่อได้ยื่นใบสมัครสอบและได้ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้วจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการรับสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 22 พ.ค. 2567 เวลา 20:35 น.
  • 6,248

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^