LASTEST NEWS

20 มิ.ย. 2567กรมการปกครอง เปิดสอบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 28 มิ.ย. - 19 ก.ค.2567 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 19 มิ.ย. 2567การ์ดอย่าตก! ศธ.เตือนโควิดวกกลับมาได้ทุกเมื่อ ย้ำโรงเรียนคัดกรองทุกเช้า 19 มิ.ย. 2567ครม.เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... 18 มิ.ย. 2567ด่วนที่สุด!! สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567) 18 มิ.ย. 2567หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว3636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เรื่องข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 18 มิ.ย. 2567ข่าวดี ! สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 18 อัตรา รายงานตัว 25 มิ.ย.2567

สพป.พะเยา เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 5 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2567

  • 22 พ.ค. 2567 เวลา 19:48 น.
  • 7,794
สพป.พะเยา เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 5 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.พะเยา เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการครู 5 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำนวน 6 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง สิทธิประโยชน์ และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
1.1.1 ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
1.1.2 ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 5 อัตรา
(1) กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 ตำแหน่ง
(2) กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
(3) กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง

1.2 ค่าตอบแทน
ตามคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 18,000 บาท/เดือน
1.3 สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการพ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
1.4 ระยะเวลาการจ้าง
นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และอาจพิจารณาต่อสัญญาจ้างต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นั้นจะต้องมีผลการปฏิบัติงานได้ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าระดับดี ทั้งนี้ การจ้างดังกล่าวถือว่าเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุและแต่งตั้ง หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำหรือข้าราชการ

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฏ ก.ค.ศ. เช่น โรคเรื้อนในระยะติดต่อ, วัณโรคในระยะติดต่อ, โรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการ,โรคติดสารเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อนตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองใดๆ
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ยกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความคิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
สำหรับพระภิกษุหรือสามณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ * ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.2.1 ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
2.2.2 ตำแหน่งครูผู้สอน
ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครในการสรรหาและเลือกสรร เป็นคุณวุฒิที่ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัครจะพิจารณานับหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ของผู้สมัคร ดังนี้
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่องต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

3. การรับสมัครและการยื่นใบสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และยื่นสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ระหว่างวันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.
(ในวันและเวลาราชการ)
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
2) สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับปริญญา) จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาทะเบียนบ้าน
6) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จำนวน 1 ฉบับ
7) ใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน จำนวน 1 ฉบับ
8) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 1 ฉบับ
9) เอกสารประกอบการประเมินประวัติและผลงาน จำนวน 3 เล่ม

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ และนำฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ

3.3 การยื่นใบสมัครและค่าธรรมเนียม
3.3.1 ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 หมู่ที่ 17 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
3.3.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
3.3.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
3.3.4 ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร, ใบสมัคร
  • 22 พ.ค. 2567 เวลา 19:48 น.
  • 7,794

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^