LASTEST NEWS

18 พ.ค. 2567‘สิริพงศ์’ แจงชัดประกาศยกเว้น/ผ่อนผันแต่งเครื่องแบบนักเรียน เพื่อลดความเดือดร้อนผู้ปกครอง ไม่ได้สั่งยกเลิกชุดนักเรียน 18 พ.ค. 2567สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ “ครู-นร.” เฮ! สพฐ.กำชับทุกโรงเรียน “ลดการบ้าน” 17 พ.ค. 2567เปิดเทอมใหม่ สพฐ.กำชับโรงเรียน “ลดการบ้าน-ลดประเมิน” สร้างความสุขนักเรียน-ครู 17 พ.ค. 2567ด่วนที่สุด !! รมว.ศธ. แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ ผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียน 16 พ.ค. 2567กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 - 18 มิถุนายน 2567 16 พ.ค. 2567โรงเรียนวัดสํานักบก รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2567 16 พ.ค. 2567“บิ๊กอุ้ม” จี้อ.ก.ค.ศเขตพื้นที่ ทำงานโปร่งใส ไร้ทุจริต ยึดประโยชน์ราชการ 16 พ.ค. 2567เสมา 1 มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบาย รวมพลัง ศธ. จับมือเดินหน้าผลักดัน “ธนาคารหน่วยกิต เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน” 16 พ.ค. 2567“สิริพงศ์” แจงวิชาลูกเสือมีความทันสมัย แต่ขาดการสร้างความรับรู้

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 22 เมษายน 2567

  • 09 เม.ย. 2567 เวลา 12:43 น.
  • 5,619
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 22 เมษายน 2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 22 เมษายน 2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ด้วยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เลขที่ 86 หมู่ที่ 2 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก  ที่ ศธ  04009/ 456  ลงวันที่  24 กรกฎาคม 2560  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512 / 2559  สั่ง ณ วันที่  28  กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีทำหน้าที่ครูผู้สอน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่งที่ดำเนินการคัดเลือก
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  จำนวน 2 อัตรา
   - สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา  
   - สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้  
1) สัญชาติไทย
2) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
3) มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย
4) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 3๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน     
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี   จนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ                            
9) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
10) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือ   ตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 
11) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
12) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ


3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    ครูอัตราจ้าง
3.1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุระหว่าง 22 ปี ถึง 35 ปี  
3.2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.50 ขึ้นไป               
3.2.1 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้     
1) ภาษาอังกฤษ
2) การสอนภาษาอังกฤษ
3) ภาษาอังกฤษศึกษา
4) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
5) การสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
6) วรรณคดีอังกฤษ
7) ภาษาอังกฤษธุรกิจ
8) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล    
9) สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กำหนดตามข้อ 1. – 8.    

3.2.2 สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
3.2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้     
   1) คอมพิวเตอร์
   2) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
   3)  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   4) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   5)  อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
   6) คอมพิวเตอร์ศึกษา
   7)  วิศวกรรมซอฟแวร์
   8) คอมพิวเตอร์การศึกษา      
   9)  วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
   10) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม     
   11) เทคโนโลยีศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
   12) อิเล็กทรอนิกส์
   13) คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
   14) การประมวลผลคอมพิวเตอร์
   15)  สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่วิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กำหนดตามข้อ 1. – 14.

3.2.2.2 สามารถซ่อมและประกอบเครื่องดูแลคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์
3.2.2.3 มีความรู้และสามารถติดตั้ง-ตรวจสอบ ดูแลระบบเครือข่าย
3.2.2.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

3.3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู
3.4. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด        
สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
3.5. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา 43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
3.6. เพศชายมีใบแสดงสำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ (แบบ สด.43) กรณีที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินแล้ว ใบยกเว้นการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
   - ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน อาคารนนทศิริวัฒน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 2-22 เมษายน 2567 (เฉพาะวันทำการ) เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์งานบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ที่ Website: https://sites.google.com/tsn.ac.th/person/ 
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 24 เมษายน 2567
   - สอบคัดเลือก วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา  09.๐๐ น. – 15.๐๐ น.
   - ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
 
  • 09 เม.ย. 2567 เวลา 12:43 น.
  • 5,619

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^