LASTEST NEWS

18 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 18 เม.ย. 2567สพม.ยะลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567  18 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 18 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.อุดรธานี เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.อุดรธานี เขต 4 17 เม.ย. 2567สพม.ลพบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาเกาหลี เงินเดือน 15,000 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567โรงเรียนบัวใหญ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 18,000 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 26 เมษายน พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567 

  • 25 ก.พ. 2567 เวลา 16:28 น.
  • 6,617
โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567 

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว

ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทําหน้าที่ครูผู้สอน ตําแหน่งครูอัตราจ้าง
งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปีการศึกษา 2567

ด้วยโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว ตําบลเขาไม้แก้ว อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทําหน้าที่ครูผู้สอน จํานวน 3 ตําแหน่ง คือ ครูอัตราจ้างทําหน้าที่การสอนวิชาคณิตศาสตร์, ปฐมวัย และวิชาพลศึกษา ดังนั้นอาศัยตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทําหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จํานวน 3 อัตรา
1.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
1.2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 1 อัตรา
1.3 สาขาวิชาพลศึกษา จํานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทาการศึกษา คุรุศาสตร์บัณฑิต/ศึกษาศาสตร์บัณฑิต/การศึกษาบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์, สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด
2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือลหุโทษ
2.7 ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษปลดหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
2.8 ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษปลดหรือไล่ออกเพราะกระทําความผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2.9 ไม่เคยเป็นผู้กระทําทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 25 ก.พ. 2567 เวลา 16:28 น.
  • 6,617

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^