LASTEST NEWS

14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง 14 ก.ค. 2567สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 12 อัตรา - รายงานตัว 16 กรกฎาคม 2567 14 ก.ค. 2567สพม.ตรัง กระบี่ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 19 กรกฎาคม 2567 13 ก.ค. 2567อาชีพเสริมยอดนิยมสำหรับคุณครู 13 ก.ค. 2567(( ไม่ต้องมีวุฒิครู )) สพป.อุดรธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยสอน สมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 13 ก.ค. 2567โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 9,140 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2567

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567 

  • 25 ก.พ. 2567 เวลา 16:28 น.
  • 6,960
โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567 

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567 
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว

ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทําหน้าที่ครูผู้สอน ตําแหน่งครูอัตราจ้าง
งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปีการศึกษา 2567

ด้วยโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว ตําบลเขาไม้แก้ว อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทําหน้าที่ครูผู้สอน จํานวน 3 ตําแหน่ง คือ ครูอัตราจ้างทําหน้าที่การสอนวิชาคณิตศาสตร์, ปฐมวัย และวิชาพลศึกษา ดังนั้นอาศัยตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทําหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จํานวน 3 อัตรา
1.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
1.2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 1 อัตรา
1.3 สาขาวิชาพลศึกษา จํานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทาการศึกษา คุรุศาสตร์บัณฑิต/ศึกษาศาสตร์บัณฑิต/การศึกษาบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์, สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด
2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือลหุโทษ
2.7 ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษปลดหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
2.8 ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษปลดหรือไล่ออกเพราะกระทําความผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2.9 ไม่เคยเป็นผู้กระทําทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 25 ก.พ. 2567 เวลา 16:28 น.
  • 6,960

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^