LASTEST NEWS

18 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 18 เม.ย. 2567สพม.ยะลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567  18 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 18 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.อุดรธานี เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.อุดรธานี เขต 4 17 เม.ย. 2567สพม.ลพบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาเกาหลี เงินเดือน 15,000 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567โรงเรียนบัวใหญ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 18,000 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 26 เมษายน พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567

  • 25 ก.พ. 2567 เวลา 14:03 น.
  • 6,984
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 จึงออกประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการไว้ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 อัตรา รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

2. อัตราค่าจ้าง
2.1 คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างรายเดือน 31,500 บาท
2.2 คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างรายเดือน 26,250 บาท
2.3 คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างรายเดือน 22,500 บาท

หมายเหตุ : จ่ายค่าจ้างตามคุณวุฒิที่ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ที่กำหนด
ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้


3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
3.1 สายวิชาการ ซึ่งทำหน้าที่สอนในระดับอุดมศึกษาและวิจัยสอนวิชาการ หรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการขั้นสูง เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาทางด้านวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2 สายวิชาการ ซึ่งทำหน้าที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชน และหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขัน
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 9 ดังนี้
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
4.1.1 มีสัญชาติไทย
4.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
4.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4.2 ลักษณะต้องห้าม
4.2.1 เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
4.2.2 เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
4.2.3 เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือกฎหมายอื่น
4.2.4 เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
4.2.5 เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
4.2.6 เป็นบุคคลล้มละลาย
4.2.7 เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

4.2.8 เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
4.2.9 เคยถูกให้ออกหรือลงโทษปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือกฎหมายอื่น
4.2.10 เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
กรณีพระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

4.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
4.3.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันสายวิชาการซึ่งทำหน้าที่สอนในระดับอุดมศึกษาและวิจัยต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
4.3.1.1 คุณวุฒิปริญญาเอก
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศนี้ และต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ยกเว้นหลักสูตรปริญญาโทควบปริญญาเอก กรณีที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีจำนวนหน่วยกิตในการทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของแต่ละตำแหน่งตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

4.3.1.2 คุณวุฒิปริญญาโท
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กรณีที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีจำนวนหน่วยกิตในการทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดตลอดหลักสูตร เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของแต่ละตำแหน่งตามบัญชี
4.3.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันสายวิชาการซึ่งทำหน้าที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัครตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
4.4 ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานในการสมัครสอบแข่งขันครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5. วิธีการและวัน เวลาที่รับสมัคร
สมัครผ่านระบบออนไลน์ กรอกใบสมัครที่ลิงก์หน้าเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล และแนบไฟล์เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501 - 0 - 19406 - 6 ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่" ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 (ระบบสมัครงานออนไลน์ จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 น. ของวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น B1 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 - 5388- 5332 , 064 - 0010454

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 25 ก.พ. 2567 เวลา 14:03 น.
  • 6,984

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^