LASTEST NEWS

18 เม.ย. 2567ก.ค.ศ. เข้ม สั่งสอบครูคัดลอกผลงานฯ เตรียมจับมือ จุฬาฯ ใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์ตรวจสอบ 18 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 18 เม.ย. 2567สพม.ยะลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567  18 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 18 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.อุดรธานี เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.อุดรธานี เขต 4 17 เม.ย. 2567สพม.ลพบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาเกาหลี เงินเดือน 15,000 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567โรงเรียนบัวใหญ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 18,000 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 26 เมษายน พ.ศ.2567

( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567

  • 22 ก.พ. 2567 เวลา 08:53 น.
  • 27,723
( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และ ครู กศน.ตำบล

ด้วย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และ ครู กศน.ตำบล จึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 3/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง อัตราว่าง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.1 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

1.1.1 ตำแหน่ง/อัตราว่าง
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน อัตราว่าง 8 อัตรา
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล อัตราว่าง 15 อัตรา

2. ค่าตอบแทน อัตราเดือนละ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด เรื่ อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 และ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562

4. ระยะเวลาการจ้าง
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จะจัดทำสัญญาจ้างตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2567) ให้จัดจ้างไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2567
5. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ดังนี้
5.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ดังนี้
5.1.1 มีสัญชาติไทย
5.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
5.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือโรคตามที่ กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
5.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
5.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
5.1.8 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายขององค์กรวิชาชีพนั้น
5.1.9 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการประกอบอาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
5.1.10 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือสอบเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ผู้สมัครทุกคนต้องตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อ 5 ทุกข้อ และรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน (รับรองในใบสมัคร หากปรากฎภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง และเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ถือว่าผลการเลือกสรรนี้เป็นโมฆะ เนื่องจากขาดคุณสมบัติและไม่ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงแก่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ดการโมฆะนี้ถือเป็นอันสิ้นสุด

5.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
     5.2.1 ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
             5.2.1.1 ต้องได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
             5.2.1.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
     5.2.1 ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
             5.2.2.1 ต้องได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
             5.2.2.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

6. การรับสมัคร
6.1 วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร
ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเช้าเวลา 08.30 น. - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียด โทร.043-511199

หมายเหตุ ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ ให้ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็ปไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
 
  • 22 ก.พ. 2567 เวลา 08:53 น.
  • 27,723

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^