LASTEST NEWS

22 เม.ย. 2567สพฐ.ทุ่มงบรื้อระบบไฟฟ้า-ขัดโฉมห้องน้ำโรงเรียน 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร

โรงเรียนบ้านละแอ รับสมัครธุรการโรงเรียน วุฒิปวช.ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2567

  • 09 ก.พ. 2567 เวลา 12:06 น.
  • 1,882
โรงเรียนบ้านละแอ รับสมัครธุรการโรงเรียน วุฒิปวช.ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านละแอ รับสมัครธุรการโรงเรียน วุฒิปวช.ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2567  
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านละแอ

ประกาศ โรงเรียนบ้านละแอ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านละแอ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

ด้วยโรงเรียนบ้านละแอ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 เรื่อง มอบอํานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านละแอ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตําแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน 1 อัตรา
1.2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน
2.1 งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ E-Office
2.2 งานการเงิน งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียบข้อมูล การสํารวจและบันทึกข้อมูลการจัดทํารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
2.4 งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
2.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
3.1.1 มีสัญชาติไทย
3.1.2 อายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
3.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
3.1.4 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
3.1.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามรถ หรือจิตรฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
3.1.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
3.1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.1.8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.1.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.1.10 ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (เงื่อนไขในการพิจารณาเป็นพิเศษ)
3.2.1 วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
3.2.2 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
3.2.3 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
3.2.4 เป็นบุคคลในพื้นที่อําเภอยะหา จังหวัดยะลา
- อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตําบลละแอ อําเภอยะหา (8 คะแนน)
- อาศัยอยู่ในตําบลละแอ อําเภอยะหา (5 คะแนน)
- อาศัยอยู่ในอําเภอยะหา (3 คะแนน)
3.2.5 ต้องมีชื่ออยู่ทะเบียนบ้านในพื้นที่อําเภอยะหาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับตั้งแต่

วันสุดท้ายของการวันรับสมัคร
4. การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านละแอ ตั้งแต่วันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 09.00 น.– 15.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
 
  • 09 ก.พ. 2567 เวลา 12:06 น.
  • 1,882

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^