LASTEST NEWS

16 เม.ย. 2567โรงเรียนบ้านลานช้าง รับสมัครนักการภารโรง วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2567 15 เม.ย. 2567เปิดคุณสมบัติ ตำแหน่งนักการภารโรง สพฐ.จัดสรร 13,751 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 เงินเดือน 9,000 บาท 15 เม.ย. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2416 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) 15 เม.ย. 2567ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ห้ามผู้บังคับบัญชา ออกคำสั่งให้ครู-บุคลากร อยู่เวร 15 เม.ย. 2567สพฐ.มีหนังสือ แจ้งเรื่อง การส่งคืนอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างจากการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2567  14 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.สระแก้ว เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.สระแก้ว เขต 1 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.เชียงราย เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.เชียงราย เขต 4 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.พิจิตร เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.พิจิตร เขต 1

อบจ.ชัยภูมิ เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 45 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 กุมภาพันธ์ 2567

  • 29 ม.ค. 2567 เวลา 23:29 น.
  • 21,525
อบจ.ชัยภูมิ เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 45 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 กุมภาพันธ์ 2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

อบจ.ชัยภูมิ เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 45 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 กุมภาพันธ์ 2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง รับสมัครสรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 13 ตำแหน่ง 45 อัตรา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นหนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่
    1) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 21 อัตรา

1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่
1) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา
3) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 4 อัตรา
4) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 2 อัตรา
5) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 4 อัตรา
6) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
7) ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
8) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
9) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
10) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
11) ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกพลศึกษาจำนวน 1 อัตรา
12) ตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเดิมถึงฉบับที่ 7 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
5. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลทุโทษ
6. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือฬนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างติดต่อขอรับใบสมัคร พร้อมยื่นใบสมัครและหลักฐานด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 09 1242 5191 หรือทางเว็บไซต์ www.chpao.org (โปรดแต่งกายสุภาพ)

เอกสารประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 29 ม.ค. 2567 เวลา 23:29 น.
  • 21,525

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^