LASTEST NEWS

22 เม.ย. 2567สพฐ.ทุ่มงบรื้อระบบไฟฟ้า-ขัดโฉมห้องน้ำโรงเรียน 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร

สพม.นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการช่วยสอน เงินเดือน 10,430-13,800 บาท ตั้งแต่ 22-26 ม.ค.2567

  • 13 ม.ค. 2567 เวลา 11:17 น.
  • 5,502
สพม.นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการช่วยสอน เงินเดือน 10,430-13,800 บาท ตั้งแต่ 22-26 ม.ค.2567

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพม.นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการช่วยสอน เงินเดือน 10,430-13,800 บาท ตั้งแต่ 22-26 ม.ค.2567
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพม.นครสวรรค์

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยสอน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยสอน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 กลุ่มงาน บริการ
1.2 ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยสอน (วิชาดนตรีสากล)
1.3 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ช่วยดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
1.4 หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานช่วยสอนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.4.1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) ช่วยและสนับสนุนในการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) ช่วยและสนับสนุนการจัดอบรม และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) ช่วยดำเนินการวัดและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
(4) ช่วยและสนับสนุนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
(5) ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4.2 ด้านการบริการ
(1) ช่วยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น หรือสถานประกอบการเพื่อดำเนินการส่งเสริมการจัดการศึกษา และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(2) ติดต่อ ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงาน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
1.5 อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานช่วยสอน (วิชาดนตรีสากล) โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
1.6 ค่าตอบแทนแรกบรรจุ (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย)
1.7 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
1.8 ระยะเวลาจ้าง วันที่ปฏิบัติงานจริง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก จากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ์ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.2.1 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
2.2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาดนตรีสากลหรือวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 13 ม.ค. 2567 เวลา 11:17 น.
  • 5,502

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^