LASTEST NEWS

17 เม.ย. 2567สพม.ลพบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาเกาหลี เงินเดือน 15,000 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567โรงเรียนบัวใหญ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน เงินเดือน 18,000 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 26 เมษายน พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 46 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2567 17 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 17 เม.ย. 2567สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2567 17 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 - ผลย้ายครู 2567 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนคูเต่าวิทยา รับสมัครธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ธันวาคม 2566

  • 20 ธ.ค. 2566 เวลา 15:46 น.
  • 1,857
โรงเรียนคูเต่าวิทยา รับสมัครธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ธันวาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนคูเต่าวิทยา รับสมัครธุรการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ธันวาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนคูเต่าวิทยา

ประกาศโรงเรียนคูเต่าวิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
โดยวิธีจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ด้วยโรงเรียนคูเต่าวิทยา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับ ลูกจ้างชั่วคราว และตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ที่ ศธ 04338/ ว047 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่
ธุรการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัคร ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จํานวน 1 อัตรา

2. อัตราจ้าง
2.1 ค่าจ้างอัตราเดือนละ 9,000 บาท
2.2 ระยะเวลาการจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จํานวน 9 เดือนนับตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2567
3. ขอบเขตภารกิจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
3.1 งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนหนังสือราชการต่างๆรวมทั้งระบบ My office
3.2 งานพัสดุ จัดทําเอกสาร จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3.3 งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสํารวจและบันทึก
ข้อมูล การจัดทํารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
3.4 งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้ที่มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
3.5 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
4.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
4.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(11) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทําผิดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น
(12) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ
(13) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ โรงเรียนคูเต่าวิทยา อําเภอหาดใหญ่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ระหว่างวันที่ 20 – 27 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
  • 20 ธ.ค. 2566 เวลา 15:46 น.
  • 1,857

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^