LASTEST NEWS

16 เม.ย. 2567โรงเรียนบ้านลานช้าง รับสมัครนักการภารโรง วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2567 15 เม.ย. 2567เปิดคุณสมบัติ ตำแหน่งนักการภารโรง สพฐ.จัดสรร 13,751 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 เงินเดือน 9,000 บาท 15 เม.ย. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2416 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) 15 เม.ย. 2567ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ห้ามผู้บังคับบัญชา ออกคำสั่งให้ครู-บุคลากร อยู่เวร 15 เม.ย. 2567สพฐ.มีหนังสือ แจ้งเรื่อง การส่งคืนอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างจากการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2567  14 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.สระแก้ว เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.สระแก้ว เขต 1 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.เชียงราย เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.เชียงราย เขต 4 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.พิจิตร เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนหนองเรือวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม เงินเดือน 12,530 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 27 ธันวาคม 2566

  • 14 ธ.ค. 2566 เวลา 14:35 น.
  • 2,969
โรงเรียนหนองเรือวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม เงินเดือน 12,530 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 27 ธันวาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนหนองเรือวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม เงินเดือน 12,530 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 27 ธันวาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนหนองเรือวิทยา

ประกาศโรงเรียนหนองเรือวิทยา
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม

ด้วย โรงเรียนหนองเรือวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม จำนวน 1 อัตรา  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองเรือวิทยา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2554 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และคุ้มค่าในการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาให้นักเรียนเกิดมาตรฐานที่รัฐจัดให้  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม จำนวน  1  อัตรา
ค่าจ้าง 12,530  บาท/ เดือน
ระยะเวลาจ้าง 4 มกราคม 2567   ถึง  31  มีนาคม  2567

รายละเอียดการจ้าง ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียน  โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1.1 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมการเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
1.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.5 ร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
1.6 ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.7 ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยและประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.8 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติทั่วไป 
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.6 ไม่เป็นนักบวช นักพรต หรือผู้ทรงศีล
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ


3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไป หรือปริญญาที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีซึ่งมิใช่ปริญญาตรีทางการศึกษาจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาเปิดรับสมัคร
3.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนซึ่งออกโดยคุรุสภา หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา 


4. การรับสมัคร
4.1  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่     กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเรือวิทยา อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น หรือยื่นใบสมัครออนไลน์ โดยส่งเอกสารหลักฐานการสมัครทาง Email : person@nrw.ac.th ระหว่างวันที่ 13 – 27 ธันวาคม 2566 
(ในวันเวลาราชการ) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 043-294332  

4.2 เอกสารและหลักฐานต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน  จำนวน 3 แผ่น
(2)  สำเนาใบปริญญาบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอก จำนวน  1  ชุด
(3) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ สำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ สำเนาหนังสือรับรองสิทธิซึ่งออกโดยคุรุสภา จำนวน 1  ชุด
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ชุด
(5) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร  จำนวน 1  ชุด
(6) ใบรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามในการประกอบวิชาชีพครู
(7) หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาหนังสือสำคัญใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีที่ชื่อ – สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
(8) หนังสือรับรองการผ่านงาน  (ถ้ามี)  จำนวน 1 ชุด

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันเวลาและสถานที่สอบ
5.1  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
      โรงเรียนหนองเรือวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566  ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองเรือวิทยา หรือ ทางเว็บไซด์ www.nrw.ac.th
5.2 วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก
     โรงเรียนหนองเรือวิทยา จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันพุธ ที่ 3 มกราคม 2567  เวลา 09.30 น. ณ ห้องเกียรติยศ  โรงเรียนหนองเรือวิทยา  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศรับสมัคร
  • 14 ธ.ค. 2566 เวลา 14:35 น.
  • 2,969

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^