LASTEST NEWS

16 เม.ย. 2567โรงเรียนบ้านลานช้าง รับสมัครนักการภารโรง วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2567 15 เม.ย. 2567เปิดคุณสมบัติ ตำแหน่งนักการภารโรง สพฐ.จัดสรร 13,751 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 เงินเดือน 9,000 บาท 15 เม.ย. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2416 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) 15 เม.ย. 2567ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ห้ามผู้บังคับบัญชา ออกคำสั่งให้ครู-บุคลากร อยู่เวร 15 เม.ย. 2567สพฐ.มีหนังสือ แจ้งเรื่อง การส่งคืนอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างจากการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2567  14 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.สระแก้ว เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.สระแก้ว เขต 1 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.เชียงราย เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.เชียงราย เขต 4 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.พิจิตร เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 10 พ.ย. 2566 เวลา 11:09 น.
  • 4,448
โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 9-15  พฤศจิกายน  2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)

ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูผู้สอน 
งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ด้วย  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูผู้สอน  โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  จำนวน 1 อัตรา  อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ 1120/2560  สั่ง  ณ  วันที่  24 กรกฎาคม 2560  เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล  ลูกจ้างชั่วคราว  และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไป  ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 2 ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04077/3013  ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2559  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)  จึงประกาศ   รับสมัครบุคคล  เพื่อคัดเลือกสรรหาบุคคล  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร และรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตำแหน่ง     ครูผู้สอน
สาขาวิชาเอก    คณิตศาสตร์
จำนวน        1  อัตรา
ค่าตอบแทน    เงินเดือน  8,340  บาท และค่าครองชีพ 6,660  บาท  รวม  15,000  บาท
ระยะเวลา    เป็นไปตามสัญญาจ้าง แบบปีต่อปี

ขอบข่ายงาน
1) วิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยวิธีที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3) จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้
2.1  คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1  มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
2.1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ  ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ

2.2  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2.2 เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.2.3  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด
2.2.4  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต  นักบวช

3.  การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)  ตำบลคลองข่อย  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  โทรศัพท์ 02-9256365 , 092-4849995  ตั้งแต่วันพฤหัสบดี  ที่ 9  พฤศจิกายน 2566  ถึงวันพุธ ที่  15  พฤศจิกายน  2566  เวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
 
  • 10 พ.ย. 2566 เวลา 11:09 น.
  • 4,448

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^