LASTEST NEWS

25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่ 4 - 8 มีนาคม 2567 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567 23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท

กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 227 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ตุลาคม 2566

  • 18 ต.ค. 2566 เวลา 11:42 น.
  • 13,235
กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 227 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ตุลาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 227 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ตุลาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2566

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (9) มาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 มติ ก.ก. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ดังนี้
1.1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 7 ตำแหน่ง อัตราว่าง จำนวน 197 อัตรา
1.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 4 ตำแหน่ง อัตราว่าง จำนวน 30 อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1)

2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะได้รับเงินเดือน ดังนี้

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
(1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,400 บาท
(2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี อัตราเงินเดือน 10,840 บาท
(3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
4.1 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 43
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ดังนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ก.
(2) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(3) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(9) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (3) (4) (5) (6) (7) (8 หรือ (4) ก.ก. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม ข. (6) หรือ (7) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (8) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้วและต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่

4.2 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิการศึกษาที่ ก.ก. และ ก.พ. รับรอง และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก โดยมีคุณวุฒิการศึกษาตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกครบถ้วนอยู่ก่อน หรือในวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
(2) ผู้สมัครคัดเลือกตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นอกจากมีคุณสมบัติตาม (1) แล้ว ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ อยู่ก่อนหรือในวันที่กำหนดให้ยื่นเอกสารหลักฐาน มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้

4.3 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ
(1) เป็นบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครซึ่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ กำหนดการปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจำ มีลักษณะชั่วคราว หรือมีกำหนดเวลาการปฏิบัติงานซึ่งไม่เกินปีงบประมาณ โดยได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนเนื่องด้วยการปฏิบัติงานนั้น และให้หมายความรวมถึงผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยอนุโลมด้วย (รายละเอียดข้อบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ้างตามเอกสารหมายเลข 2)
(2) มีระยะเวลาปฏิบัติงานกับกรุงเทพมหนครมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ในขณะมีวุฒิการศึกษาตามที่มาตรฐานกำหนดตำแหน่งกำหนด ไม่น้อยกว่าสามปี สำหรับการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานกับกรุงเทพมหานครเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 3
(3) ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือกตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันรับสมัครวันสุดท้าย

5. เงื่อนไขการสมัครคัดเลือก
5.1 ในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้ผู้สมัครคัดเลือกสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อสมัครคัดเลือกแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อความใด ๆ ได้อีก ผู้สมัครคัดเลือกจึงต้องละเอียด รอบคอบ และตรวจสอบการพิมพ์ชื่อตัว - ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail address ให้ถูกต้อง
5.2 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในข้อ 4.2 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลั่กสูตรชั้นปริญญาบัตร อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ และหากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก
5.3 ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบุ ชื่อตัว - ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์และ E-mail address

5.4 การสมัครคัดเลือกตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลตังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครคัดเลือกจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
5.5 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครคัดเลือก หรือหากภายหลังผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือตรวจสอบพบว่าหลักฐานและเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาซึ่งผู้สมัครคัดเลือกได้นำมายื่นไว้ ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือเป็นเอกสารปล่อม ให้ถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น ไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

6. การสมัครคัดเลือก
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/ หัวข้อ"การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2566" ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2566
รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
  • 18 ต.ค. 2566 เวลา 11:42 น.
  • 13,235

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^