LASTEST NEWS

01 ธ.ค. 2566"เสมา2" เผยครูชื่นชม ศธ. ลดภาระโอนงานจัดซื้อจัดจ้างให้เขตพื้นที่ทำ 01 ธ.ค. 2566กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 348 อัตรา สมัครบัดนี้-13 ธันวาคม 2566 01 ธ.ค. 2566ครูเตรียมเฮ สพฐ. จับมือ ก.ค.ศ. เพิ่มทางเลือกการประเมินวิทยฐานะตามความถนัด 30 พ.ย. 2566“เสมา2” เห็นกับตา !!! พบอาคารเรียน รร.ชำรุดอื้อ 30 พ.ย. 2566ผลประชุม ก.ค.ศ.เห็นชอบร่าง ให้ยื่นการขอย้ายครู ให้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 29 พ.ย. 2566ก.ค.ศ.ปรับเพิ่มทางเลือกใช้เกณฑ์ PA ไฟเขียว 6 ข้อประเมินข้าราชการครู เดินหน้าระบบพร้อมใช้ปี 67 29 พ.ย. 2566“ธนุ” โยกงานจัดซื้อจัดจ้างรร.เล็กให้เขตพื้นที่ดูแล ย้ำต้องทำอย่างโปร่งใส 28 พ.ย. 2566โรงเรียนสตรีนนทบุรี ประกาศหยุดเรียน วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.66 และเรียนออนไลน์วันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.66 28 พ.ย. 2566เสมา 2 มอบนโยบายฟื้นสอบเทียบ  ยังไม่สรุปแจกแท็บเล็ตหรือโน๊ตบุ๊ก ตั้งคณะทำงานศึกษาข้อดีข้อเสีย 28 พ.ย. 2566ข่าวดี! สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยล็อตใหญ่ 8 กลุ่มวิชาเอก รวม 116 อัตรา

ด่วน !! กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 ทางอินเทอร์เน็ต

  • 18 ก.ย. 2566 เวลา 16:47 น.
  • 16,738
ด่วน !! กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 ทางอินเทอร์เน็ต

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ด่วน !! กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2566

ด้วยกรุงเทพมหานครจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งและกลุ่มวิชาที่จะดำเนินการคัดเลือกและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 15,050 บาท
1.2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 15,800 บาท
1.3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรทางการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 15,800 บาท
รายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
2. ประเภทความพิการและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
2.1 ผู้สมัครคัดเลือกต้องเป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
โดยประเภทความพิการที่รับสมัครคัดเลือก มีดังนี้
2.1.1 ความพิการทางการเห็น
2.1.2 ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
2.1.3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย
2.2 ผู้สมัครคัดเลือกต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่น คำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ การออกบัตร และการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวคนพิการ การกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิและการขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจำตัวคนพิการ พ.ศ. 2556
2.3 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ดังนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ก.
(2) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(3) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(3) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(9) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (3) (4) (5) (6) (7) (8) หรือ (4) ก.ก.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (6)หรือ (3) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (8) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครผู้ใดเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเป็นกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริทารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองผู้นั้นต้องลาออกจากการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพนั้นและการลาออกต้องมีผลก่อนวันบรรจุเข้ารับราชการ

2.4 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
2.4.1 มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามรายละเอียด
ที่ระบุไว้แนบท้ายประกาศนี้
2.4.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ไม่หลังวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ายคือวันที่ 26 กันยายน 2566 และต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครคัดเลือก และไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานครได้ ทั้งนี้ ตามคำสั่งมหาเถรสมาคมที่ 1/2564 ข้อ 5 ห้ามภิกษุสามเณรสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการหรือทำงานในหน่วยงานรัฐ

3. เงื่อนไขการสมัครคัดเลือก
3.1 ผู้สมัครคัดเลือกสมัครได้เพียงสาขาวิชาเอกเดียวเท่านั้น
3.2 ผู้สมัครคัดเลือกซึ่งเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้มาคัดเลือกและยินยอมให้โอนโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง กรณี
ไม่แสดงหลักฐานดังกล่าวอาจพิจารณาตัดสิทธิการโอน
3. 3 การสมัครคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต เป็นการดำเนินการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 254 4 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โดยถือว่าผู้สมัครได้รับทราบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศทุกประการ ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จอาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
3.4 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยผู้สมัครคัดเลือกต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครคัดเลือกเอง หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือกหรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่แสดงข้อมูลตามความเป็นจริง ให้ถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ และไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกในใบสมัครคัดเลือกที่กรอกไว้ไม่ถูกต้อง โดยดูรายละเอียดการขอแก้ไขและ Download แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
3.5 ผู้สมัครคัดเลือกสามารถแก้ไขคำนำหน้าชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเลขประจำตัวประชาชนในใบสมัครคัดเลือกที่หน้าสารพันปัญหาได้ตั้งแต่วันที่รับทราบ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2566 หลังจากนั้นจะไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น
3.6 ผู้สมัครคัดเลือกที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) หลังเวลา 22.00 น. วันที่ 27 กันยายน 2566 ให้ถือว่าไม่ได้สมัครสอบในครั้งนี้และจะไม่คืนเงินให้

4. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ในการสมัครคัดเลือกสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ http:/eacherbk thajobjob.com หัวข้อประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2566
รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 18 ก.ย. 2566 เวลา 16:47 น.
  • 16,738

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^