LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15-19 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคบางนรา รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 5 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท

  • 15 ก.ย. 2566 เวลา 16:17 น.
  • 20,251
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 19-27 ก.ย.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้าง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 12 อัตรา ดังนี้
1. วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
2. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
3. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
4. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
5. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
6. วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง มีกำหนดครั้งละไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. จัดอบรมส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พีงประสงค์
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
4. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา
2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ๋สมัคร

2.1 คุณสมบัติทั่วไป
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2447 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประฃาฮิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2449
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราขการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10 )ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที,สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(13)ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรงตามกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอนหรือเอกสารที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้วตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 05102.1/ 080 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายและยังไม'หมดอายุ และในวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอนต้องยังไม่หมดอายุ

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระหว่างวันที่ 19 - 27 กันยายน 2566 ตังแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ประกาศรับสมัคร
  • 15 ก.ย. 2566 เวลา 16:17 น.
  • 20,251

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^