LASTEST NEWS

04 มี.ค. 2567สพฐ. ปรับเกณฑ์แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 พร้อมชู Soft Power แห่งชาติ 03 มี.ค. 2567กองทัพเรือ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า เงินเดือน 10,430+ บาท 03 มี.ค. 2567โรงเรียนสถาพรศึกษา (สองภาษา) รับสมัครครู 2 สาขาวิชา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 25,000 - 30,000.-บาท 03 มี.ค. 2567สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปวช.ทุกสาขา เงินเดือน 11,400.-บาท  03 มี.ค. 2567องค์การสะพานปลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 16,000บาท 03 มี.ค. 2567สพป.ตาก เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 8 จำนวน 4 อัตรา - รายงานตัว 7 มีนาคม 2567  03 มี.ค. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 13 จำนวน 6 กลุ่มวิชาเอก 15 อัตรา - รายงานตัววันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567  03 มี.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000-บาท ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม 2567 03 มี.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการครู รวม 12 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่ต้องมีวุฒิครูก็สมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม 2567 03 มี.ค. 2567'เสมา2'ไม่หวั่นถูกมองเป็น รมต.โลกลืม ชี้ในยุค 'รมว.เพิ่มพูน'ทำเพื่อครูเยอะ ครูไม่ลืมแน่นอน

สพป.สมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการครู จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 11-15 ก.ย.2566

  • 10 ก.ย. 2566 เวลา 19:38 น.
  • 6,478
สพป.สมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการครู จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 11-15 ก.ย.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.สมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการครู จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 11-15 ก.ย.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.สมุทรสงคราม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทสงคราม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 256- เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 ลงวันที่ 24 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
    1.1 ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
    1.2 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
    1.3 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1.3.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.3.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.3.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
1.3.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
1.3.5 ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
1.3.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
    1.4 อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
            1. กลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิซาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนวัดอู้สนามจันทร์ (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)
            2. กลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนวัดบางแคกลาง (ไพลประชานุกูล)
    1.5 ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
    1.6 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    1.7 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง - 30 กันยายน 2566 และอาจต่อสัญญาได้อีกภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ไม่เกินคราวละ 4 ปี

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาฯ
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีคุณลักษณะต้องห้าม ดังนี้
            (1) มีสัญชาติไทย
            (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
            (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
            (4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
            (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุ พพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
            (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
            (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษ
มาแล้วเกินห้าปี
    การจ้างบุคคลผู้พันโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่ง เข้าเป็นพนักงานราชการ ต้องกำหนดให้บุคคลผู้นั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
ตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
            (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
            (9) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
            (10) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร หรือนักพรต หรือนักบวช

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          (1) เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และ
กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
         (2) ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น หรือหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย และยังไม่หมดอายุ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
           ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาฯ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 กันยายน 2566 (ในวันและ
เวลาราชการ)

ประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 10 ก.ย. 2566 เวลา 19:38 น.
  • 6,478

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^