LASTEST NEWS

22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567 20 ก.พ. 2567ครม.ไฟเขียวศธ.เช่าอุปกรณ์หนุนการสอนครู-นักเรียน นำร่องแจกแท็บเล็ตเด็กมัธยมปลาย 6 แสนกว่าคน 20 ก.พ. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1146 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง ทุกสาขาวิชาเอก เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 07 ก.ย. 2566 เวลา 15:30 น.
  • 9,501
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง ทุกสาขาวิชาเอก เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง ทุกสาขาวิชาเอก เงินเดือน 15,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวัดเสนีวงศ์

ประกาศโรงเรียนวัดเสนีวงศ์
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  

ด้วยโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  มีความประสงค์ จะดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (จ้างจากเงินนอกงบประมาณงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) ทำหน้าที่ครูผู้สอน ไม่ระบุสาขาวิชาเอก  จำนวน 1 อัตรา  ดังนั้น อาศัย ความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ ว 4522 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง  ณ วันที่  24 กรกฎาคม 2560  เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ไม่ระบุสาขาวิชาเอก จำนวน  1  อัตรา  ดังนี้

1.  ตำแหน่งที่รับสมัครสรรหา
     1.1  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ไม่ระบุสาขาวิชาเอก  จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท/เดือน (มีประกันสังคม)

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสรรหา เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
     2.1  มีสัญชาติไทย
     2.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
     2.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
     2.4  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     2.5  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  
     2.6  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
     2.7  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
     2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
     2.9  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
     2.10  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช

3.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     3.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
     3.2  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
     3.3  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ  หรือใบอนุญาตประกอบการสอน

4.  ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับ
     4.1 ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
     4.2 งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. การรับสมัคร
     5.1 วัน เวลา ประกาศรับสมัคร
           ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่  1  กันยายน 2566  ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ หรือดาวน์โหลดได้ที่ Facebook (รร.วัดเสนีวงศ์) , เพจ (โรงเรียนวัดเสนีวงศ์) 
     5.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสรรหาและสอบสัมภาษณ์
           ผู้สมัครขอ/ยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่  1 กันยายน 2566  ถึงวันที่ 8 กันยายน 2566  ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การเลือกสรร วันที่ 8 กันยายน 2566 และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 กันยายน 2566  ณ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 
รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
  • 07 ก.ย. 2566 เวลา 15:30 น.
  • 9,501

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^