LASTEST NEWS

24 เม.ย. 2567สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ 350 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 20,540 - 22,750 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. - 8 พ.ค. 2567 24 เม.ย. 2567สพป.เลย เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เลย เขต 2 24 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 เม.ย. 2567สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 24 เม.ย. 2567สพป.สกลนคร เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สกลนคร เขต 2 24 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 เม.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 27 อัตรา - รายงานตัว 1 พฤษภาคม 2567 24 เม.ย. 2567สพป.ตาก เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ตาก เขต 2 24 เม.ย. 2567สพม.น่าน ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.น่าน 24 เม.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เชียงใหม่ เขต 4

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ (แก้ไข) เงินเดือน 10,190.-บาท

  • 05 ก.ย. 2566 เวลา 07:05 น.
  • 1,530
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ (แก้ไข) เงินเดือน 10,190.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ (แก้ไข) เงินเดือน 10,190.-บาท ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 กันยายน พ.ศ. 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคล  
ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ (แก้ไข)

      ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ทำหน้าที่ครูผู้สอนด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนเพชรพิทยาคม นั้น
      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45(3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 และได้รับมอบหมายอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1127/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

      1.  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว   จำนวน  1  อัตรา (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)    
            -  ครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์      จำนวน  1  อัตรา  

      2.  ค่าตอบแทน  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
            -  ครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์      ค่าตอบแทน 10,190.- บาท/เดือน 

      3.  คุณสมบัติทั่วไป
            1)  มีสัญชาติไทย
            2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
            3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
            4)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
            5)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู หรือตามกฎหมายอื่น
            6)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
            7)  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
            8)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
            9)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
            10)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
            11)  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
            12)  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
            13)  มีความประพฤติเรียบร้อย  หากเคยผ่านการปฏิบัติงานมาก่อนให้นำใบรับรองการปฏิบัติงาน และใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหน่วยงานมาแสดงด้วย
            14)  ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา  ซึ่งขัดระเบียบปฏิบัติราชการ
            15)  สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
            16)  ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการได้อย่างเต็มที่

      4.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
            มีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตรงตามที่ระบุไว้ (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

      5.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
            สมัครได้ที่  งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ตั้งแต่วันที่  6 – 10 กันยายน พ.ศ. 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น. 

      6.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
           1)  สำเนาคุณวุฒิ  (พร้อมฉบับจริง) จำนวน  1  ฉบับ
           2)  สำเนาแสดงผลการเรียนตามรายวิชา (Transcript Records) จำนวน  1  ฉบับ
           3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (พร้อมฉบับจริง) จำนวน  1  ฉบับ
           4)  สำเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมฉบับจริง) จำนวน  1  ฉบับ
           5)  สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ
             6)  ใบรับรองแพทย์     จำนวน  1  ฉบับ
           7)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และแว่นตาดำ  เป็นรูปที่ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน  ขนาด  1.5  นิ้ว  จำนวน  3  รูป
           8)  มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนเพชรพิทยาคม  จำนวน  1  ฉบับ
           9)  เอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล สำเนาใบทะเบียนสมรส (พร้อมฉบับจริง) อย่างละ  1  ฉบับ 
                ทั้งนี้  ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย

      7.  การยื่นใบสมัคร
            1)  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
            2)  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

      8.  เงื่อนไขในการรับสมัคร
            ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน  ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผล ทำให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

      9.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ
            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ห้องสอบและสถานที่สอบคัดเลือกในวันที่ 11  กันยายน พ.ศ.2566 ณ งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม  หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์  www.pks.ac.th

      10. วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก
            โรงเรียนเพชรพิทยาคม จะดำเนินการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ ภาค ก  ความรอบรู้และความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) วันอังคารที่ 12  กันยายน  พ.ศ. 2566 

      11.  วิธีสอบคัดเลือก
             ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์
              - ภาค  ก  ความรอบรู้และความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
              - ภาค  ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)
              - ภาค  ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)

      12.  เกณฑ์การตัดสิน  
            ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จะต้องได้คะแนนรวมทุกภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงจากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาค จากผู้ได้คะแนนมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า กรณีที่คะแนนภาค ข เท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า  ถ้าได้คะแนนภาค ก เท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลากโดยคณะกรรมการ

      13.  การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
            1)  บัญชีผู้สอบคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
            2)  ผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
                  (1)  ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว
                  (2)  ขอสละสิทธิ์ในการทำสัญญาจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
                  (3)  ไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างภายในระยะเวลาที่โรงเรียนเพชรพิทยาคมกำหนด

      14.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก
            ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566 ณ งานธุรการ สำนักงานอำนวยการ  โรงเรียนเพชรพิทยาคม หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์ www.pks.ac.th  

      15.  การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
            ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ งานธุรการ สำนักงานอำนวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม  

      16.  การทำสัญญาจ้าง
            1)  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีฯ เพื่อทำสัญญาจ้าง
            2)  ระยะเวลาการจ้างในสัญญาจ้าง  (14 กันยายน 2566 – 31 มีนาคม 2566)
            3)  ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากตรวจสอบภายหลังสอบพบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกไปแล้ว หรือได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวไปแล้วก็ตาม  โรงเรียนเพชรพิทยาคม จะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และพิจารณาให้ยกเลิกในกรณีที่ได้จ้างไปแล้ว

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  4  กันยายน  พ.ศ.  2566

  
(นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม


รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 05 ก.ย. 2566 เวลา 07:05 น.
  • 1,530

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^