LASTEST NEWS

25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่ 4 - 8 มีนาคม 2567 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567 23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 10,190 บาท ตั้งแต่ 6-10 ก.ย.2566

  • 01 ก.ย. 2566 เวลา 21:23 น.
  • 3,189
โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 10,190 บาท ตั้งแต่ 6-10 ก.ย.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 10,190 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 กันยายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคล  
ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์

ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ทำหน้าที่ครูผู้สอนด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนเพชรพิทยาคม นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45(3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และได้รับมอบหมายอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1127/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว   จำนวน  1  อัตรา (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)    
     -  ครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน  1  อัตรา  

2.  ค่าตอบแทน  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
     -  ครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์      ค่าตอบแทน 10,190 บาท/เดือน 

3.  คุณสมบัติทั่วไป
     1)  มีสัญชาติไทย
     2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
     3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
     4)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
     5)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู หรือตามกฎหมายอื่น
     6)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
     7)  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
     8)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
     9)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
     10)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
     11)  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
     12)  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
     13)  มีความประพฤติเรียบร้อย  หากเคยผ่านการปฏิบัติงานมาก่อนให้นำใบรับรองการปฏิบัติงาน และใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหน่วยงานมาแสดงด้วย
     14)  ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา  ซึ่งขัดระเบียบปฏิบัติราชการ
     15)  สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
     16)  ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการได้อย่างเต็มที่

4.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     มีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตรงตามที่ระบุไว้ (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

5.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
     สมัครได้ที่  งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม ตั้งแต่วันที่  6 – 10 กันยายน  พ.ศ. 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น. 
 
6.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
     1)  สำเนาคุณวุฒิ  (พร้อมฉบับจริง) จำนวน  1  ฉบับ
     2)  สำเนาแสดงผลการเรียนตามรายวิชา (Transcript Records) จำนวน  1  ฉบับ
     3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (พร้อมฉบับจริง) จำนวน  1  ฉบับ
     4)  สำเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมฉบับจริง) จำนวน  1  ฉบับ
     5)  สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ
     6)  ใบรับรองแพทย์ จำนวน  1  ฉบับ
     7)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และแว่นตาดำ  เป็นรูปที่ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน  ขนาด  1.5  นิ้ว  จำนวน  3  รูป
     8)  มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนเพชรพิทยาคม     จำนวน  1  ฉบับ
     9)  เอกสารอื่นๆ เช่น  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล สำเนาใบทะเบียนสมรส (พร้อมฉบับจริง) อย่างละ  1  ฉบับ 
     ทั้งนี้  ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย

7.  การยื่นใบสมัคร
     1)  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน
     2)  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

8.  เงื่อนไขในการรับสมัคร
     ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน  ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผล ทำให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

9.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ห้องสอบและสถานที่สอบคัดเลือกในวันที่ 11  กันยายน พ.ศ.2566 ณ งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม  หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์  www.pks.ac.th

10. วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก
     โรงเรียนเพชรพิทยาคม จะดำเนินการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ ภาค ก  ความรอบรู้และความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) วันอังคารที่ 12  กันยายน  พ.ศ. 2566 (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
 
รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม :: ไฟล์แนบ
  • 01 ก.ย. 2566 เวลา 21:23 น.
  • 3,189

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^