LASTEST NEWS

14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง 14 ก.ค. 2567สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 12 อัตรา - รายงานตัว 16 กรกฎาคม 2567 14 ก.ค. 2567สพม.ตรัง กระบี่ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 3 อัตรา - รายงานตัว 19 กรกฎาคม 2567 13 ก.ค. 2567อาชีพเสริมยอดนิยมสำหรับคุณครู 13 ก.ค. 2567(( ไม่ต้องมีวุฒิครู )) สพป.อุดรธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยสอน สมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 13 ก.ค. 2567โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา เงินเดือน 9,140 บาท สมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2567

สพป.นครราชสีมา เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 กันยายน 2566

  • 28 ส.ค. 2566 เวลา 16:40 น.
  • 29,699
สพป.นครราชสีมา เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 กันยายน 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.นครราชสีมา เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 กันยายน 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปี พ.ศ.2566

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปี พ.ศ.2566 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 255- คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปี พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1 กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
    1.2 ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
    1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
          1.3.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          1.3.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
          1.3.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
          1.3.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          1.3.5 ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเละบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
          1.3.6 ปฏิบัติงานและประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
    1.4 อัตราว่าง จำนวน 8 อัตรา รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้


    1.5 ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
    1.6 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
    1.7 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
          (1) มีสัญชาติไทย
          (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
          (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
          (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
          (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
          (6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
          (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมนดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
          (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
          (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
          (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
          (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
          (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

    2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครเข้ารับการเลือกสรรวันสุดท้าย
กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครเป็นคุณวุฒิที่ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือกรณีหลักฐานการศึกษามีได้ระบุสาขาวิชาเอกไว้หรือระบุไว้ต่างจากประกาศรับสมัคร ให้ผู้สมัครดำเนินการประสานกับสถาบันที่ตนสำเร็จการศึกษาเพื่อขอให้สถาบันออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การรับรองคุณวุฒิของผู้สมัครว่าสอดคล้องกับคุณวุฒิและกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครหรือให้สถาบันการศึกษาที่มีผู้สมัครสำเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript เป็นรายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้างสามารถนำมาพิจารณานับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ ร้ายวิชาที่นำมานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติม ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/316 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

    2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่การสอน ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ มีดังนี้
          2.3.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
          2.3.2 ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู
          2.3.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น
          2.3.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง
          2.3.5 หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
          2.3.6 หนังสือรับรองการขอรับใบนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
    2.4 ไม่เป็นนักบวช นักพรต พระภิกษุ สามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 เรื่องกรณีพระภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพหรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
3. กำหนดรับสมัครเข้ารับการเลือกสรร
    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.korat3.go.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่สถานที่รับสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 - วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ทั้งนี้ ในวันสมัครให้ผู้สมัครแต่งกายสุภาพตามประเพณีนิยม และปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :: เอกสารแนบ
  • 28 ส.ค. 2566 เวลา 16:40 น.
  • 29,699

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^