LASTEST NEWS

21 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 23-27  มิถุนายน  2567  21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการครู ทุกสาขาวิชาเอก 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.2567 21 มิ.ย. 2567เร่ง ก.ค.ศ.กำหนดตำแหน่งลงโครงสร้างใหม่ สกร. 21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567สกศ. ตั้งวงถกเครียด ปรับนโยบายการทดสอบโอเน็ต 20 มิ.ย. 2567กรมการปกครอง เปิดสอบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 28 มิ.ย. - 19 ก.ค.2567 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท

  • 14 ส.ค. 2566 เวลา 07:42 น.
  • 14,551
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบุรีมีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้างเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
จํานวน 10 อัตรา

อาศัยอํานาจตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว639 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 และ คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 513/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่องมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จํานวน 10 อัตรา ดังนี้
1.1 ครูผู้สอนภาษาไทย จํานวน 2 อัตรา
1.2 ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส จํานวน 1 อัตรา
1.3 ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น จํานวน 1 อัตรา
1.4 ครูผู้สอนสังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
1.5 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
1.6 ครูผู้สอนเคมี จํานวน 1 อัตรา
1.7 ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา
1.8 ครูผู้สอนแนะแนว จํานวน 1 อัตรา
1.9 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา

- อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท / เดือน โดยทําสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่ กันยายน 2566 สิ้นสุด มีนาคม 2567

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้
   คุณสมบัติทั่วไป เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดังต่อไปนี้
2.1. มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2.3 เพศชาย ต้องมีใบแสดงสําเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ (แบบ สด.43) กรณีที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินแล้ว ใบยกเว้นการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ
2.4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.5. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
2.6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพครู
2.7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.8. ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.10. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
2.12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
2.13. ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานในหน่วยงานของรัฐ
2.14. ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 11 – 21 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โทร: 032 – 425052
 
ประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 14 ส.ค. 2566 เวลา 07:42 น.
  • 14,551

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^