LASTEST NEWS

16 เม.ย. 2567โรงเรียนบ้านลานช้าง รับสมัครนักการภารโรง วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2567 15 เม.ย. 2567เปิดคุณสมบัติ ตำแหน่งนักการภารโรง สพฐ.จัดสรร 13,751 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 เงินเดือน 9,000 บาท 15 เม.ย. 2567ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2416 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) 15 เม.ย. 2567ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ห้ามผู้บังคับบัญชา ออกคำสั่งให้ครู-บุคลากร อยู่เวร 15 เม.ย. 2567สพฐ.มีหนังสือ แจ้งเรื่อง การส่งคืนอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างจากการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2567  14 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.สระแก้ว เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.สระแก้ว เขต 1 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.เชียงราย เขต 4 - ผลย้ายครู 2567 สพป.เชียงราย เขต 4 14 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพป.พิจิตร เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.พิจิตร เขต 1

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รับสมัครครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 8,340.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-12 พฤษภาคม 2566

  • 07 พ.ค. 2566 เวลา 00:42 น.
  • 1,799
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รับสมัครครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 8,340.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-12 พฤษภาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ รับสมัครครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 8,340.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-12 พฤษภาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉะนั้น จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 23 เมษายน 2552 ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้างที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษจำนวน  1  อัตรา
   - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
   - เงินเดือน   8,340 บาท และค่าครองชีพตามที่ระบุในสัญญาจ้าง

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1   สัญชาติไทย
2.2   อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2.3   มีคุณสมบัติตามมาตรา 30 แห่งระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2.4  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.5   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่น
2.6   ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนด ในกฎ ก.ค.ศ.
2.7   ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
2.8   ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
2.9   ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.10 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือบุคคลล้มละลาย 
2.11  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.12  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริต ในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร
3.1  ใบสมัครคัดเลือกตามแบบที่วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะกำหนดพร้อมกรอกข้อความให้สมบรูณ์ถูกต้องและครบถ้วน
3.2  ปริญญาบัตรและใบรายงานผลการเรียน (Transcript) วุฒิ ฉบับจริง ที่สถานศึกษาออกให้โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันที่รับสมัคร จึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร

    3.2.1   สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    3.2.2   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    3.2.3   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน  3  รูป
    3.2.4   สำเนาปริญญาบัตร และสำเนารับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
    3.2.5   สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
    3.2.6   สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (พิจารณา กรณีพิเศษ) หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ พร้อมสำเนา (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
    3.2.7  สำเนาหลักฐานต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  จำนวน 1 ฉบับ
    3.2.8  หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมสำเนา (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
    3.2.9  ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
    3.2.10 เงินค่าสมัคร จำนวน 100 บาท

ทั้งนี้ ให้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย และผู้ที่เป็นข้าราชการต้องมีหนังสือขออนุญาตสมัครจากหน่วยงานต้นสังกัด

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องงานบุคลากร ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ เลขที่ 245/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
  • 07 พ.ค. 2566 เวลา 00:42 น.
  • 1,799

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^