LASTEST NEWS

22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 22 เม.ย. 2567สพป.อ่างทอง ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1)  - ผลย้ายครู 2567 สพป.อ่างทอง 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รับสมัครพนักงานโสตทัศนศึกษา วุฒิปวช.หรือเทียบเท่า เงินเดือน 9,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567 22 เม.ย. 2567เขตแรก !! สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เผยแล้ว สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2567 จำนวน 99 อัตรา 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567สพม.เชียงราย ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) - ผลย้ายครู 2567 สพม.เชียงราย 22 เม.ย. 2567สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สงขลา เขต 2 22 เม.ย. 2567สพม.พิจิตร ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.พิจิตร

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 8- 12 พ.ค.66

  • 06 พ.ค. 2566 เวลา 23:39 น.
  • 7,967
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 8- 12 พ.ค.66

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 8- 12 พฤษภาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ด้วยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย สังกัสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ 511/2559 เรื่อง การปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
    ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
    1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
           1. ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
               - วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

    ลักษณะงานที่จะปฏิบัติตำแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
    1) การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    2) มีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้คุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
    3) พัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์
    4) ดูแลนักเรียนหอนอนและสามารถควบคุมนักเรียนในหอนอน
    5) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

    ค่าตอบแทน 18,000 บาท หรือตามผลการประเมินเลื่อนขั้นค่าตอบแทน
    สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
    ระยะเวลาการจ้าง ตามที่ได้จัดสรรงบประมาณจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
            1. มีสัญชาติไทย
            2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
            3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
            4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
            5. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 ดังนี้
                1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                2) วัณโรคในระยะติดต่อ
                3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
                5) โรคพิษสุราเรื้อรัง

            6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างสั่งพักราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
            7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
            8. ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคกรเมือง
            9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
            10. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
            11. เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
            12. ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
            13. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

    หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน จากหน่วยงานของรัฐและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 มายื่นด้วย
    สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว. 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคมลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 ในกรณีสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุ สามณรในภายหลังก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
           ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามรายละเอียดต่อไปนี้
            1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาต ในสาขาวิชาเอกฟิสิกส์
            2) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
           ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.

    ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน  หมายเลขโทรศัพท์ 053-771932 หรือ 094-758-9994
 
  • 06 พ.ค. 2566 เวลา 23:39 น.
  • 7,967

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^