LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 25 เม.ย. 2567สพป.ยะลา เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ยะลา เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นครราชสีมา เขต 7 25 เม.ย. 2567สพป.นนทบุรี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.นนทบุรี เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.สตูล ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สตูล 25 เม.ย. 2567สพฐ.มีหนังสือด่วนที่สุด !! แจ้งทุกเขตพื้นที่การศึกษา ให้รับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Onine) เพียงรูปแบบเดียว 25 เม.ย. 2567สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.มหาสารคาม เขต 1 25 เม.ย. 2567สพป.ปทุมธานี เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ปทุมธานี เขต 2 25 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.เชียงใหม่ เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.เชียงใหม่ เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ รับสมัครธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่ 8 – 12 พฤษภาคม 2566

  • 06 พ.ค. 2566 เวลา 16:01 น.
  • 3,591
โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ รับสมัครธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่ 8 – 12 พฤษภาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ รับสมัครธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9,000.-บาท ตั้งแต่ 8 – 12 พฤษภาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตําแหน่ง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ ตําบลหนองไม้ไผ่ อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ประกอบกับคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

1. ตําแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตําแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
ลักษณะการจ้าง โดยวิธีจ้างเหมาบริการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          2.1.1 มีสัญชาติไทย
          2.1.2 มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
          2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
          2.1.4 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
          2.1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
          2.1.6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
          2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
          จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

3. การรับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ ตําบลหนองไม้ไผ่ อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  • 06 พ.ค. 2566 เวลา 16:01 น.
  • 3,591

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^