LASTEST NEWS

24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567 23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท 22 ก.พ. 2567( ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 23 อัตรา สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2567 21 ก.พ. 2567กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือการแต่งกายของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด วันจันทร์ใส่เสื้อเหลือง วันอังคารแต่งชุดข้าราชการ 21 ก.พ. 2567สพม.กำแพงเพชร เฮ! สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ขอใช้บ้ญชีครูผู้ช่วย 17 อัตรา 21 ก.พ. 2567โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครู (หลายอัตรา) เงินเดือน 15,000.-บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ 21 ก.พ. 2567โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครู 3 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท ตั้งแต่บัดนี้ –  5 มีนาคม 2567 ยกเว้นวันหยุดราชการ 20 ก.พ. 2567โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. - 3 มี.ค.2567

สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 21-27 มี.ค.66

  • 22 มี.ค. 2566 เวลา 21:07 น.
  • 9,914
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 21-27 มี.ค.66

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 21-27 มีนาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

ด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 2 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 270/2551 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2551  เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 531/2551 ลงวันที่ 29 เมษายน 2551 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจ  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    
1. ชื่อกลุ่มงาน ชื่อตำแหน่ง  จำนวนอัตราว่าง             
     1.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
     1.2  ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  จำนวน 2 อัตรา
             1.2.1 ปฏิบัติงานในพื้นที่ กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว เลขที่ตำแหน่ง 334
             1.2.2 ปฏิบัติงานในพื้นที่ กศน.อำเภอท่าตะเกียบ เลขที่ตำแหน่ง 339

2. ค่าตอบแทน   อัตราเดือนละ 18,000  บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. สิทธิประโยชน์ 
    ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้
             3.1 สิทธิการลา
             3.2 สิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
             3.3 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้
                   1) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
                   2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
                   3) ค่าเบี้ยประชุม
                   4) สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
                   5) ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด
                   6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
                   7) เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้ราชการ
             3.4 สิทธิอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการประกาศกำหนด

4.  ระยะเวลาการจ้าง
      ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการจะทำสัญญาจ้างปฏิบัติงานครั้งแรก ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 และจะต่อสัญญาจ้างเมื่อผ่านประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กำหนดแล้ว จะต่อสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี ขึ้นอยู่กับภารกิจของส่วนราชการว่ายังจำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ แต่ทั้งนี้การต่อสัญญาจ้างไม่เกิน 30 กันยายน 2567 ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 

5. คุณสมบัติทั่วไป  
      1.  มีสัญชาติไทย
      2.  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีแต่ไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัคร
      3.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
      4.  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู
      5.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      6.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
      7.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
      8.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
      9.  ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ   
      10. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายต่างๆ
      11. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการไว้ก่อนตามกฎหมายต่างๆ
      12. เป็นบุคคลที่ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางทหารแล้ว
หมายเหตุ : 1)  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่มาปฏิบัติงาน จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
                  2)  หากปรากฏหลายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งในการสมัครสอบ จะถูกตัดสิทธิ์ในการแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทันที

6.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
      1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) หรือศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.) ที่ ก.ค.ศ.รับรอง
      2. กรณีไม่มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัคร
      3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

8. การรับสมัคร
      8.1 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
             ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือทาง http://ccs.nfe.go.th การยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ให้ยื่นเอกสารด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. และ ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ตามเวลาของหน่วยงานราชการที่รับสมัคร (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
 
หมายเหตุ  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ  ตามสากลนิยม มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาในการสมัคร

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครพนักงานราชการครู 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 21-27 มีนาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

ด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 2 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 270/2551 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2551  เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 531/2551 ลงวันที่ 29 เมษายน 2551 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจ  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    
1. ชื่อกลุ่มงาน ชื่อตำแหน่ง  จำนวนอัตราว่าง             
     1.1  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
     1.2  ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  จำนวน 2 อัตรา
             1.2.1 ปฏิบัติงานในพื้นที่ กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว เลขที่ตำแหน่ง 334
             1.2.2 ปฏิบัติงานในพื้นที่ กศน.อำเภอท่าตะเกียบ เลขที่ตำแหน่ง 339

2. ค่าตอบแทน   อัตราเดือนละ 18,000  บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. สิทธิประโยชน์ 
    ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้
             3.1 สิทธิการลา
             3.2 สิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
             3.3 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้
                   1) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
                   2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
                   3) ค่าเบี้ยประชุม
                   4) สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
                   5) ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด
                   6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
                   7) เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้ราชการ
             3.4 สิทธิอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการประกาศกำหนด

4.  ระยะเวลาการจ้าง
      ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการจะทำสัญญาจ้างปฏิบัติงานครั้งแรก ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 และจะต่อสัญญาจ้างเมื่อผ่านประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กำหนดแล้ว จะต่อสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี ขึ้นอยู่กับภารกิจของส่วนราชการว่ายังจำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ แต่ทั้งนี้การต่อสัญญาจ้างไม่เกิน 30 กันยายน 2567 ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 

5. คุณสมบัติทั่วไป  
      1.  มีสัญชาติไทย
      2.  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีแต่ไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัคร
      3.  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
      4.  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู
      5.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      6.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
      7.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
      8.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
      9.  ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ   
      10. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายต่างๆ
      11. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการไว้ก่อนตามกฎหมายต่างๆ
      12. เป็นบุคคลที่ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นภาระทางทหารแล้ว
หมายเหตุ : 1)  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่มาปฏิบัติงาน จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
                  2)  หากปรากฏหลายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งในการสมัครสอบ จะถูกตัดสิทธิ์ในการแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทันที

6.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
      1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) หรือศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.) ที่ ก.ค.ศ.รับรอง
      2. กรณีไม่มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัคร
      3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

8. การรับสมัคร
      8.1 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
             ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือทาง http://ccs.nfe.go.th การยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ให้ยื่นเอกสารด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. และ ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ตามเวลาของหน่วยงานราชการที่รับสมัคร (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
 
หมายเหตุ  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ  ตามสากลนิยม มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาในการสมัคร

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
  • 22 มี.ค. 2566 เวลา 21:07 น.
  • 9,914

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^