LASTEST NEWS

20 มิ.ย. 2567กรมการปกครอง เปิดสอบรรจุเข้ารับราชการ 169 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 28 มิ.ย. - 19 ก.ค.2567 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 19 มิ.ย. 2567การ์ดอย่าตก! ศธ.เตือนโควิดวกกลับมาได้ทุกเมื่อ ย้ำโรงเรียนคัดกรองทุกเช้า 19 มิ.ย. 2567ครม.เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... 18 มิ.ย. 2567ด่วนที่สุด!! สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2567 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567) 18 มิ.ย. 2567หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว3636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 เรื่องข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18 มิ.ย. 2567สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 18 มิ.ย. 2567ข่าวดี ! สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 18 อัตรา รายงานตัว 25 มิ.ย.2567

สพม.ยะลา เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา รับสมัคร 27-31 มีนาคม 2566

  • 19 มี.ค. 2566 เวลา 08:55 น.
  • 5,840
สพม.ยะลา เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา รับสมัคร 27-31 มีนาคม 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพม.ยะลา เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา รับสมัคร 27-31 มีนาคม 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา

อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน/ตำแหน่ง/ลักษณะงาน/สิทธิประโยชน์ และรายละเอียดการจ้าง
 1.1 ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 1.2 กลุ่มวิชาเอกที่รับสมัคร จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
 1. สาขาวิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 - โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
 2. สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา (สอนวิชาพระพุทธศาสนา)
 - โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์
 3. สาขาวิชาเอกดุริยางคศาสตร์,ดุริยางศิลป์,ดุริยางคศาสตร์(ดนตรีสากล)
 - โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
 1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
 4. จัดทำแผนการสอนและแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
 5. จัดทำสื่อประกอบการมเรียนการสอนและดำเนินการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน
 6. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ 18,000 บาท/เดือน
 .5 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
 1.6 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญาจ้าง โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เสื่อมใส่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือตามกฎหมายอื่นหรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติหรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
(14) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์นักพรตและนักบวชหรือสามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคมเรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรหรือวิชาชีพหรือสอบแข่งขันหรือสอบคัตเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2538

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย) และมีกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกตรงตามประกาศรับสมัคร
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546 กำหนด หรือได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่ออกโดยคุรุสภาที่ยังไม่หมดอายุ

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566
ภาคเช้า เวลา 08.30–12.00 น. และภาคบ่าย 13.00-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครสอบได้ทางเว็บไซ https://sesaoyala.go.th และผู้มาสมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่กางเกงยีนส์ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น ให้สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้นเท่านั้น
 
  • 19 มี.ค. 2566 เวลา 08:55 น.
  • 5,840

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^