LASTEST NEWS

25 เม.ย. 2567สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 25 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 25 เม.ย. 2567สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ 8-14 พ.ค.2567 24 เม.ย. 2567สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ 350 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 20,540 - 22,750 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. - 8 พ.ค. 2567 24 เม.ย. 2567สพป.เลย เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เลย เขต 2 24 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 เม.ย. 2567สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 24 เม.ย. 2567สพป.สกลนคร เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สกลนคร เขต 2 24 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 เม.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 27 อัตรา - รายงานตัว 1 พฤษภาคม 2567

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู 6 อัตรา สมัคร 13-20 กุมภาพันธ์ 2566

  • 13 ก.พ. 2566 เวลา 15:03 น.
  • 12,091
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู 6 อัตรา สมัคร 13-20 กุมภาพันธ์ 2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู 6 อัตรา สมัคร 13-20 กุมภาพันธ์ 2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปจึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกและระยะเวลาการจ้าง
    1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 5 อัตรา
         - คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18,000 บาท
    1.2 กลุ่มงานบริการ
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง (วิชาลูกเสือ) จำนวน 1 อัตรา
         - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 13,800 บาท
         - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 11,280 บาท
         - ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 10,430 บาท

   1.3 ขอบข่ายงานหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งเป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
   1.4 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของทางราชการ
   1.5 ระยะเวลาการจ้าง
         จ้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
         (1) มีสัญชาติไทย
         (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
         (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         (4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
         (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
         (6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ กค.ศ.
         (7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นหรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
         (8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
         (9) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
         (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ
         (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
         (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
         (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
   2.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
         ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่งแนบท้ายประกาศนี้


3. การรับสมัครคัดเลือก
    3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (บางแวก) ชั้น 2 เลขที่ 40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13-20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น โทร. 12 410 2044 ต่อ 404, 405
  • 13 ก.พ. 2566 เวลา 15:03 น.
  • 12,091

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^