LASTEST NEWS

22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 22 เม.ย. 2567สพป.อ่างทอง ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1)  - ผลย้ายครู 2567 สพป.อ่างทอง 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รับสมัครพนักงานโสตทัศนศึกษา วุฒิปวช.หรือเทียบเท่า เงินเดือน 9,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567 22 เม.ย. 2567เขตแรก !! สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เผยแล้ว สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2567 จำนวน 99 อัตรา 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567สพม.เชียงราย ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) - ผลย้ายครู 2567 สพม.เชียงราย 22 เม.ย. 2567สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สงขลา เขต 2 22 เม.ย. 2567สพม.พิจิตร ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.พิจิตร

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท

  • 13 ก.พ. 2566 เวลา 11:53 น.
  • 5,464
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 3 อัตรา

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับ และรายละเอียดการจ้าง
 1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา
 - วิชาเอกคอมพิวเตอร์ตำแหน่งเลขที่ พ 303449 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
 - วิชาเอกพลศึกษา ตำแหน่งเลขที่ พ 303453 โรงเรียนออนใต้วิทยา
 - วิชาเอกภาษาอังกฤษ ตำแหน่งเลขที่ พ 302148 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
 1.2 ค่าตอบแทน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
 - ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 - สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
6) ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 1.4 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 และจะพิจารณาจ้างต่อเนื่องในงบประมาณต่อไป เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นั้นจะต้องมีผลการปฏิบัติงานได้ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าระดับดี ทั้งนี้ การจ้างดังกล่าวถือว่าเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุและแต่งตั้งหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำหรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นลูกจ้างประจำหรือข้าราชการ ต้องดำเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไข ตามที่ส่วนราชการกำหนด

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 8 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ และสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
14) ไม่เป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
1) เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตรงตามที่ประกาศรับสมัคร แนบท้ายประกาศฯ นี้
2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่ออกโดยคุรุสภา ที่ยังไม่หมดอายุนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

3. การรับสมัคร
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ 1 ตำแหน่งเท่านั้น และให้ใช้ใบสมัครตามแบบที่กำหนดไว้แนบท้ายประกาศฯนี้เท่านั้น สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์2566 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
  • 13 ก.พ. 2566 เวลา 11:53 น.
  • 5,464

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^