LASTEST NEWS

22 เม.ย. 2567สพฐ.ทุ่มงบรื้อระบบไฟฟ้า-ขัดโฉมห้องน้ำโรงเรียน 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ (ต่อ) 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร

ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) รับสมัครสอบเป็นพนักงาน 190 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-20 ม.ค.2566

  • 27 ธ.ค. 2565 เวลา 16:17 น.
  • 5,754
ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) รับสมัครสอบเป็นพนักงาน 190 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-20 ม.ค.2566

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) รับสมัครสอบเป็นพนักงาน 190 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-20 ม.ค.2566
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก ท่าอากาศยานไทย (ทอท.)

ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การรับสมัครบุคคล

    ด้วย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นหนักงานและลูกจ้างชั่วคราวของ ทอท. ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราขบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550และ (ฉบับที่ 7 พ.ศ.2558 ระเบียบ ทอท. ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง การพันสภาพ วินัย การดำเนินการทางวินัยการลงโทษ และการอุทธรณ์ของพนักงาน พ.ศ.2554 และระเบียบ ทอท. ว่ำด้วย การจ้าง การแต่งตั้ง การพันสภาพวินัย การดำเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ของลูกจ้าง พ.ศ.2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ภารกิจของ ทอท.
    ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้ง ดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน ปัจจุบันมีท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
         2.1.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
                 (1) มีสัญชาติไทย
                 (2) สามารถทำงานให้แก่ ทอท. ได้เต็มเวลา
                 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลส้มละลายทุจริต
                 (4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
                 (5) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
                 (6) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
                 (7) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมืองลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่น
                 (8) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
                 (9) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
         2.1.2 มีคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในระเบียบ ทอท. ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง การพันสภาพ วินัย การดำเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ของพนักงาน พ.ศ.2554 และระเบียบ ทอท. ว่าด้วยการจ้าง การแต่งตั้ง การพันสภาพ วินัย การดำเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ของลูกจ้าง พ.ศ.2554 ดังนี้
                 (1) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
                 (2) ไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคติดต่อร้ายแรงหรือโร่คเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ทอท. กำหนด
                 (3) ไม่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจอื่น พนักงานขององค์การมหาชน หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือบริษัทเอกชน

    2.2 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครพร้อมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
         2.2.1 ตำแหน่งหมายเลข 101 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง แพทย์อาวุโส ระดับ 6 ฝ่ายการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
         2.2.2 ตำแหน่งหมายเลข 102 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง พยาบาล ระดับ 3 - 4 / พยาบาลอาวุโส ระดับ 56 ฝ่ายการแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จำนวน 1 อัตรา
         2.2.3 ตำแหน่งหมายเลข 103 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 - 4 / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 - 4 ฝ้ายระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
         2.2.4 ตำแหน่งหมายเลข 104 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2 ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 3 อัตรา
         2.2.5 ตำแหน่งหมายเลข 105  เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 - 4 (สาขาโยธา) สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จำนวน 3 อัตรา
         2.2.6 ตำแหน่งหมายเลข 106 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3- 4 (สาขาเครื่องกล) สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา
         2.2.7 ตำแหน่งหมายเลข 107 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 3 - 4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา
         2.2.8 ตำแหน่งหมายเลข 201 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 - 4 (สาขาโยธา) ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 2 อัตรา
         2.2.9 ตำแหน่งหมายเลข 202 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง ช่างโยธา ระดับ 2 - 4 ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 4 อัตรา
         2.2.10 ตำแหน่งหมายเลข 203 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 - 4 / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 - 4 ฝ่ายระบบลำเลียงกระเป้าสัมภาระ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 9 อัตรา
         2.2.11 ตำแหน่งหมายเลข 204 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ระดับ 3 - 4 ฝ่ายมาตรฐานท่อากาศยานและอาชีวอนามัย ท่อากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 อัตรา
         2.212 ตำแหน่งหมายเลข 205  เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิครักษาความปลอดภัย ระดับ 3 - 4 ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 อัตรา
         2.2.13 ตำแหน่งหมายเลข 206 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2 - 4 ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 อัตรา
         2.2.14 ตำแหน่งหมายเลข 207 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานตรวจค้น ฝ้ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 51 อัตรา
         2.2.15 ตำแหน่งหมายเลข 208 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 31 อัตรา
         2.2.16 ตำแหน่งหมายเลข 209 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี)
ปฏิบัติงานต้อนรับและห้องรับรองพิเศษ ฝ่ายบริการลูกค้า ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 อัตรา
         2.2.17 ตำแหน่งหมายเลข 210 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงานจัดการอาคารและลานจอดรถยนต์ ฝ่ายบริหารการขนส่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 27 อัตรา
         2.2.18 ตำแหน่งหมายเลข 301 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง ช่างโยธา ระดับ 2 - 4 ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 อัตรา
         2.2.19 ตำแหน่งหมายเลข 302 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงานจัดการอาคารและลานจอดรถยนต์ ศูนย์บริหารการขนส่งสาธารณะ ทำอากาศยานดอนเมือง จำนวน 5 อัตรา
         2.2.20 ตำแหน่งหมายเลข 303 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานต้อนรับและห้องรับรองพิเศษ ฝ่ายการท่าอากาศยาน ทำอากาศยานดอนเมือง จำนวน 4 อัตรา
         2.2.21 ตำแหน่งหมายเลข 304 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานจัดการสัมภาระและทรัพย์สินผู้โดยสาร ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานตอนเมือง จำนวน 8 อัตรา
         2.2.22 ตำแหน่งหมายเลข 305 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่อากาศยานดอนเมือง จำนวน 5 อัตรา
         2.2.23 ตำแหน่งหมายเลข 401 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงานชับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่อากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 2 อัตรา
         2.2.24 ตำแหน่งหมายเลข 402 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานจัดการสัมภาระและทรัพย์สินผู้โดยสาร ส่วนบริการทำอากาศยาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จำนวน 3 อัตรา
         2.2.25 ตำแหน่งหมายเลข 501 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานจัดการสัมภาระและทรัพย์สินผู้โดยสาร ส่วนบริการท่าอากาศยาน ท่อากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
จำนวน 3 อัตรา
         2.2.26 ตำแหน่งหมายเลข 601 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 
ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 - 4 ฝ่ายบำรุงรักษา ท่อากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 อัตรา
         2.2.27 ตำแหน่งหมายเลข 602 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด ระดับ 3 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 2 อัตรา
         2.2.28 ตำแหน่งหมายเลข 603 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานต้อนรับและห้องรับรองพิเศษ ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 4 อัตรา
         2.2.29 ตำแหน่งหมายเลข 604 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานจัดการสัมภาระและทรัพย์สินผู้โดยสาร ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 4 อัตรา
         2.2.30 ตำแหน่งหมายเลข 701 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2 - 4 ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 4 อัตรา
         2.2.31 ตำแหน่งหมายเลข 702 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานจัดการสัมภาระและทรัพย์สินผู้โดยสาร ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 3 อัตรา

3. การสมัคร ระยะเวลา และสถานที่รับสมัคร
    ประกาศรับสมัคร และกรอกใบสมัครผ่นทางเว็บไซต์ของ ทอท. ระหว่างวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 - วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ทางเว็บไซต์ ตลอด 24 ชั่วโมง


รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ไฟล์แนบประกาศรับสมัคร
  • 27 ธ.ค. 2565 เวลา 16:17 น.
  • 5,754

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^