LASTEST NEWS

31 พ.ค. 2566ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ 30 พ.ค. 2566เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566“คุรุสภา” พร้อมอบรม ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 พ.ค. 2566สพป.สงขลา เขต 1 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566 30 พ.ค. 2566สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สมัคร 31 พ.ค. - 6 มิ.ย.2566

โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2565

  • 02 ธ.ค. 2565 เวลา 12:00 น.
  • 943
โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 12,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

ประกาศโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 
ด้วย โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อำเภอด่านซ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ได้เปิดดำเนินการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบุคคลลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 2.1 มีสัญชาติไทย
 2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 2.3 เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
 2.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
 2.5 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟื่อนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนด ไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
 2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษา
 2.7 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 2.8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 2.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
 2.11 ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
 2.12 มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

3. วุฒิทางการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4. หลักฐานการสมัคร
 4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4.3 สำเนาวุฒิบัตรทางการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 4.4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาตประกอบการสอน จำนวน 1 ฉบับ
 4.5 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
 4.6 เอกสารกรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 4.7 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 4.8 ใบรับรองแพทย์

5. เงื่อนไขการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนจะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 9 เว็บไซต์ของโรงเรียน www.ssrw.ac.th และ Facebook โรงเรียนชื่อ ศรีสองรักษ์วิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ประกาศรับสมัคร
  • 02 ธ.ค. 2565 เวลา 12:00 น.
  • 943

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <