LASTEST NEWS

15 ก.ค. 2567กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15-19 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคบางนรา รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 5 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 23-30 ก.ค.2567 15 ก.ค. 2567วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการครู เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค.2567 15 ก.ค. 2567ศธ.ไม่หวั่นโดนเฉือนงบฯแท็บเล็ต ลุยแจกโรงเรียน 1,808 แห่ง 14 ก.ค. 2567โรงเรียนบ้านซับไทรทอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 15-19 ก.ค.2567 14 ก.ค. 256710 เหตุผลที่ครูไทยเบื่อ ITA 14 ก.ค. 2567สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา - รายงานตัว 18 ก.ค.2567 14 ก.ค. 2567เพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เผยสถิติสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 สถาบันที่มีจำนวนผู้สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีมากที่สุด แยกตามสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 พฤศจิกายน 2565

  • 15 พ.ย. 2565 เวลา 06:48 น.
  • 5,871
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 พฤศจิกายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 พฤศจิกายน 2565   
    
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

     ด้วยโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (บุคลากรเสริมการเรียนการสอน) โดยใช้งบประมาณจากเงินงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกวัดผลและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา และวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
     อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512/2559 สั่ง ณ วันที่  28 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ทำหน้าที่บุคลากรเสริมการเรียนการสอน ดังนี้

1. ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
     ชื่อตำแหน่ง     ครูผู้สอน
     สาขาวิชาเอก     คณิตศาสตร์, วัดผลและประเมินผล, ภาษาจีน 
     จำนวน         3 อัตรา
     ค่าตอบแทน     15,000 บาท
     ระยะเวลาจ้าง     ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 30 กันยายน  2566

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
     2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     2.2  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครหรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู  ที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สำเร็จการศึกษา
     2.3 เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
     3.1  สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 พฤศจิกายน 2565  ในเวลาราชการ
     3.2  รับสมัครออนไลน์ ส่งเอกสารการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  มายัง  Email:abnbukkol123@gmail.com ให้นำส่งเอกสารฉบับจริงในวันที่มาสอบสัมภาษณ์และประเมินความสามารถวันที่ 29 พฤศจิกายน  2565

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
     4.1  สำเนาปริญญาบัตร / หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  สาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ
     4.2  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง, หนังสืออนุญาต    จำนวน  1  ฉบับ ให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ประเภทครู), หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
     4.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ
     4.4  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ
     4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ
     4.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน  3  รูป
     4.7 ใบรับรองแพทย์ จำนวน  1  ฉบับ

5. การยื่นในสมัคร
     5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
     5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและทางโทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
     5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

ประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
 
  • 15 พ.ย. 2565 เวลา 06:48 น.
  • 5,871

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^