LASTEST NEWS

25 ก.พ. 2567กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มี.ค.2567 25 ก.พ. 2567โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  25 ก.พ. 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 25 ก.พ. 2567“คุรุสภา” เปิดแผนพฤติกรรมครูที่ควรและไม่ควรปฏิบัติต่อเด็ก 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่ 4 - 8 มีนาคม 2567 24 ก.พ. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 5 มีนาคม 2567 23 ก.พ. 2567โรงเรียน อินเตอร์คิดส์ รับสมัคร ผู้ประสานงานครูต่างชาติ​ เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท 22 ก.พ. 2567โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รับสมัครครูขั้นวิกฤต เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2567  22 ก.พ. 2567เทศบาลเมืองมาบตาพุด รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800.- บาท

เทศบาลเมืองบางบัวทอง เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 22 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21-29 พ.ย.2565

  • 12 พ.ย. 2565 เวลา 13:11 น.
  • 6,398
เทศบาลเมืองบางบัวทอง เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 22 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21-29 พ.ย.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

เทศบาลเมืองบางบัวทอง เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 22 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21-29 พ.ย.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก เทศบาลเมืองบางบัวทอง

ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลเมืองบางบัวทอง จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566)เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบางบัวทอง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ
    1. ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
    2. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
    3. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
    4. ผู้ช่วยครู (เอกพลศึกษา) จำนวน 2 อัตรา
    5. ผู้ช่วยครู (เอกภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
    6. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
    7. ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
    8. บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 1 อัตรา
    9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน จำนวน 2 อัตรา
    10. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
    11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
    12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา
    13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา
    14. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

2) พนักงานจ้างทั่วไป
    1. พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
    2. นักการ จำนวน 1 อัตรา
    3. คนงานประจำรถขยะ จำนวน 3 อัตรา

(รายละเอียด ปรากฎอยู่ในเอกสารแนบท้ายแนบท้ายประกาศนี้)

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2543
    (1) มีสัญชาติไทย
    (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี
    (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้
        (ก)โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกิยจแก่สังคม
        (ข) วัณโรคในระยะอันตราย
        (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
        (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
        (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
    (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
    (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
    (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
    (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

    2.2.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้

3. การรับสมัคร
    ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 1 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน ถึงวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. (พักเที่ยง) และเวลา 13.00 - 16.30 น. (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

รายละเอียดประกาศรับสมัคร
  • 12 พ.ย. 2565 เวลา 13:11 น.
  • 6,398

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^