LASTEST NEWS

24 เม.ย. 2567สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบพนักงานราชการ 350 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 20,540 - 22,750 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. - 8 พ.ค. 2567 24 เม.ย. 2567สพป.เลย เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เลย เขต 2 24 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 เม.ย. 2567สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 24 เม.ย. 2567สพป.สกลนคร เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สกลนคร เขต 2 24 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 24 เม.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 27 อัตรา - รายงานตัว 1 พฤษภาคม 2567 24 เม.ย. 2567สพป.ตาก เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.ตาก เขต 2 24 เม.ย. 2567สพม.น่าน ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.น่าน 24 เม.ย. 2567สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) - ผลย้ายครู 2567 สพป.เชียงใหม่ เขต 4

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 พฤศจิกายน

  • 08 พ.ย. 2565 เวลา 12:56 น.
  • 3,123
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 พฤศจิกายน

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 พฤศจิกายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559สั่ง ณ วันที่ 28กันยายน พ.ศ.2559เรื่องการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/4608 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 ชื่อกลุ่มงาน บริหารทั่วไป
1.2 ชื่อตําแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน
1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา

1.4 กลุ่มวิชาเอกที่รับสมัคร จํานวน 3 อัตรา
     1.4.1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา
             - โรงเรียนบ้านไสใน อําเภอกาญจนดิษฐ์ ตําแหน่งเลขที่ พ311825
     1.4.2 วิชาเอกภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา
             - โรงเรียนวัดพ่วง อําเภอกาญจนดิษฐ์ ตําแหน่งเลขที่ พ315632
     1.4.2 วิชาเอกคณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
             - โรงเรียนวัดนอก อําเภอดอนสัก ตําแหน่งเลขที่ พ315650

1.5 ค่าตอบแทน 18,000 บาท / เดือน
1.6 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
1.7 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันเริ่มทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 และอาจต่อสัญญาได้อีกภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ( ณ วันทําสัญญาจ้าง )
(10) ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
(11) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีวิชาเอก กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ตามอัตราว่างที่รับสมัคร

(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน และยังไม่หมดอายุ นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
(1) ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 8 – 14 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)
(2) ในวันยื่นใบสมัคร ให้ผู้สมัครแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามประเพณีนิยม (สุภาพสตรีสวมกระโปรง)

ประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 08 พ.ย. 2565 เวลา 12:56 น.
  • 3,123

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^