LASTEST NEWS

22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 22 เม.ย. 2567สพป.อ่างทอง ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1)  - ผลย้ายครู 2567 สพป.อ่างทอง 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รับสมัครพนักงานโสตทัศนศึกษา วุฒิปวช.หรือเทียบเท่า เงินเดือน 9,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567 22 เม.ย. 2567เขตแรก !! สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เผยแล้ว สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2567 จำนวน 99 อัตรา 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567สพม.เชียงราย ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) - ผลย้ายครู 2567 สพม.เชียงราย 22 เม.ย. 2567สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สงขลา เขต 2 22 เม.ย. 2567สพม.พิจิตร ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.พิจิตร

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูผู้สอน 5 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 14 พ.ย.2565

  • 05 พ.ย. 2565 เวลา 11:55 น.
  • 2,633
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูผู้สอน 5 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 14 พ.ย.2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ รับสมัครครูผู้สอน 5 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 14 พ.ย.2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

ประกาศโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (จ้างเหมาบริการ)

ด้วยโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (จ้างเหมาบริการ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 5 อัตรา
   1.1 รายละเอียดตำแหน่ง
        1) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
        2) วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
        3) วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
        4) วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
   1.2 อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/คน/เดือน
   1.3 ระยะเวลาการจ้าง 21 พฤศจิกายน 2565 - 31 มีนาคม 2566
   1.4 ลักษณะการจ้าง โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
   2.1 มีสัญชาติไทย
   2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 40 ปี
   2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
   2.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
   2.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
   2.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
   2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
   2.8 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
   2.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   2.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
   2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
   2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
   2.13 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
   2.14 ไม่เคยถูกไล่ออกจากงานฐานมีความประพฤติไม่ดีหรือประพฤติผิดวินัย
   2.15 ไม่มีโรคติดต่อเรื้อรังและร้ายแรงตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
   2.16 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก
   2.17 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวชของศาสนาต่าง ๆ
   2.18 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภากำหนด
   2.19 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร
   2.20 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่การสอน
   2.21 ต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางโรงเรียน
   2.22 ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว หรือมีหนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
   ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดการรับสมัครที่ประกาศรับสมัคร และสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2702-9995 ต่อ 101 หรือ 085 - 061 - 8482 ครูเรวดี ศรีถนัด, 089-535-7439 ครูละมุน บำรุงศิริ
   รับสมัครระหว่างวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 – วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (วัน/เวลาราชการ) โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ อาคารศรีสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กำหนดการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรับสมัคร
  • 05 พ.ย. 2565 เวลา 11:55 น.
  • 2,633

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^