LASTEST NEWS

27 มี.ค. 2566ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 (ภายใน 27 มี.ค.2566) 27 มี.ค. 2566โรงเรียนหอวัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-21 เมษายน 2566 27 มี.ค. 2566สรุปพ.ร.บ.กยศ.ลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ไม่ต้องมีคนค้ำ เปิดมิติใหม่ชำระหนี้ 'ตัดเงินต้นก่อนดอก' 27 มี.ค. 2566ประกาศแล้ว !! ผลสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2566 26 มี.ค. 2566(( ลิงก์ )) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ภาค ข ครั้งที่ 1/2566 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 26 มี.ค. 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) รับสมัครอาจารย์ 13 อัตรา 26 มี.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพม.ขอนแก่น - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพม.ขอนแก่น 26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 5 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 5 26 มี.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู 2566 ครั้งที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 4 - ผลย้ายครู 2566 รอบที่ 1 สพป.ขอนแก่น เขต 4

(วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา) สพม.เชียงราย รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 7-14 ก.ย.65

  • 01 ก.ย. 2565 เวลา 21:31 น.
  • 6,088
(วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา) สพม.เชียงราย รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 7-14 ก.ย.65

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

(วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา) สพม.เชียงราย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 7-14 ก.ย.2565

เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

    ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 255- หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 14009/ว 629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
    ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
    1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
          1.1.1 นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
          1.1.2 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
          1.1.3 นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

    1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
          ลักษณะงานที่ปฏิบัติ แต่ละตำแหน่ง ตามระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
    1.3 อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
    1.4 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    1.5 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง โดยให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    1.6 สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป
           (1) มีสัญชาติไทย
           (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
           (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
           (4) ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
           (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
           (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
           (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

     หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

     สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมการสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 25 01 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 และในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุ หรือสามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกันหากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
           ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ระหว่างวันที่ 7 - 14 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) สามารถ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.sesaocr.go.th

    3.2 ค่าธรรมการสมัคร
         1) ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 200 บาท
         2) เมื่อออกใบเสร็จค่าธรรมเนียมสมัครสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

รายละเอียดประกาศรับสมัคร
  • 01 ก.ย. 2565 เวลา 21:31 น.
  • 6,088

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^