LASTEST NEWS

04 มี.ค. 2567สพฐ. ปรับเกณฑ์แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 พร้อมชู Soft Power แห่งชาติ 03 มี.ค. 2567กองทัพเรือ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า เงินเดือน 10,430+ บาท 03 มี.ค. 2567โรงเรียนสถาพรศึกษา (สองภาษา) รับสมัครครู 2 สาขาวิชา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 25,000 - 30,000.-บาท 03 มี.ค. 2567สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปวช.ทุกสาขา เงินเดือน 11,400.-บาท  03 มี.ค. 2567องค์การสะพานปลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 16,000บาท 03 มี.ค. 2567สพป.ตาก เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 8 จำนวน 4 อัตรา - รายงานตัว 7 มีนาคม 2567  03 มี.ค. 2567สพป.นครราชสีมา เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 13 จำนวน 6 กลุ่มวิชาเอก 15 อัตรา - รายงานตัววันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567  03 มี.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000-บาท ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม 2567 03 มี.ค. 2567สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการครู รวม 12 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ไม่ต้องมีวุฒิครูก็สมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม 2567 03 มี.ค. 2567'เสมา2'ไม่หวั่นถูกมองเป็น รมต.โลกลืม ชี้ในยุค 'รมว.เพิ่มพูน'ทำเพื่อครูเยอะ ครูไม่ลืมแน่นอน

เทศบาลตำบลปลายบาง เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 36 อัตรา ตั้งแต่ 1-11 สิงหาคม 2565

  • 24 ก.ค. 2565 เวลา 10:00 น.
  • 7,565
เทศบาลตำบลปลายบาง เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 36 อัตรา ตั้งแต่ 1-11 สิงหาคม 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

เทศบาลตำบลปลายบาง เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 36 อัตรา ตั้งแต่ 1-11 สิงหาคม 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก เทศบาลตำบลปลายบาง

ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วย เทศบาลตำบลปลายบาง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 19 ตำแหน่ง 36 อัตรา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 18 และ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้

1. ประเภทพนักงานจ้าง
    1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 11 ตำแหน่ง 19 อัตรา
          1) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
          2) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
          3) ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
          4) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
          5) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
          6) ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
          7) ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
          8) ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 4 อัตรา
          9) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา
          10) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา
          11) ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 5 อัตรา

    1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้มีทักษะ) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
          1) ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
          2) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา

    1.3 พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา
          1) ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา
          2) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
          3) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา
          4) ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา
          5) ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
          6) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 8 อัตรา
          7) ตำแหน่งภารโรง (ประจำโรงเรียนในสังกัด) จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
    คุณสมบัติทั่วไป
    1) สัญชาติไทย
    2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี
    3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564
        (ก) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
        (ข) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
        (ค) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
        (ง) โรคพิษสุราเรื้อรัง
        (จ) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมีอง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
    8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้ประสงค์จะสมัคร จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนั้นๆ ตามมาตรฐานตำแหน่งพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปลายบาง รายละเอียดตามภาคผนวกท้ายประกาศนี้

3. การรับสมัคร
    3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลังกองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 - 11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปลายบาง
ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 2 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 0-2449-4360, 0-2449-4994 โทรสาร : 0-2449-4306

ประกาศรับสมัคร
  • 24 ก.ค. 2565 เวลา 10:00 น.
  • 7,565

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^