LASTEST NEWS

28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ภาค ข ภาค ค ขึ้นบัญชี ปี พ.ศ.2566 28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 28 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ชลบุรี ระยอง - ผลย้ายครู 2566 สพม.ชลบุรี ระยอง 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.พิจิตร เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.พิจิตร เขต 2 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นครสวรรค์ เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 28 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 27 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 - ผลย้ายครู 2566 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา สมัคร 25 - 31 กรกฎาคม 2565 

  • 20 ก.ค. 2565 เวลา 12:11 น.
  • 2,672
โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา สมัคร 25 - 31 กรกฎาคม 2565 

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา สมัคร 25 - 31 กรกฎาคม 2565 

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  2  ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา (คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)
และตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย


      ด้วย โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  2  ตำแหน่ง  คือ ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา (คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) และตำแหน่ง  พนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนเพชรพิทยาคมนั้น

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45(3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และได้รับมอบหมายอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1763/2556 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา (คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) และตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้


1.  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว   จำนวน  2  อัตรา (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)    
     1.1 พนักงานโสตทัศนศึกษา (คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) จำนวน  1  อัตรา  
     1.2 พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน  1  อัตรา 
 

2.  ค่าตอบแทน  
     2.1 พนักงานโสตทัศนศึกษา (คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ค่าตอบแทนเดือนละ 9,300 บาท 
     2.2 พนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าตอบแทนเดือนละ 7,460 บาท 


3.  คุณสมบัติทั่วไป
     1)  มีสัญชาติไทย
     2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
     3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
     4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ.           
     5)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นเหตุที่รังเกียจของสังคม
     6)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
     7)  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
     8)  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช


4.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์


5.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
     สมัครได้ที่ งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ตั้งแต่วันที่  25 – 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น. 

 
6.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
     1)  ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนเพชรพิทยาคม รับได้ที่งานธุรการ อาคารสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน 1 ชุด
     2)  หลักฐานการศึกษา สำเนาผลการเรียน ใบรับรองวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่โรงเรียนกำหนด จำนวน 1 ชุด
     3)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ เป็นรูปที่ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน  ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
     4)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
     5)  ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน    จำนวน  1  ฉบับ
     6)  สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ
     7)  เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  สำเนาทะเบียนสมรส  อย่างละ  1  ฉบับ


     ทั้งนี้ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่โรงเรียนกำหนด หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวมาตั้งแต่ต้น


7.  การยื่นใบสมัคร
     1)  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน
     2)  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร


8.  เงื่อนไขในการรับสมัคร
     ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและ    การได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น


9.  ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบคัดเลือก
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องสอบและสถานที่สอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565  ณ งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์  www.pks.ac.th


10. วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก
     โรงเรียนเพชรพิทยาคม จะดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา (คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ทดสอบความรู้ ภาค ก  ความรอบรู้และความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) สำหรับตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ทดสอบความรู้ โดยสอบข้อเขียน (ความรอบรู้ในการปฏิบัติหน้าที่) และสอบสัมภาษณ์  (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม  พ.ศ. 2565 (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

ประกาศรับสมัคร
 
  • 20 ก.ค. 2565 เวลา 12:11 น.
  • 2,672

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <