LASTEST NEWS

21 เม.ย. 2567ใครจะสอบครูผู้ช่วย ปีนี้ เช็กบัญชีคงเหลือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสมัครสอบ ได้ที่นี่ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 เม.ย. 2567สำนักงาน สกร.กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 29 เม.ย. - 5 พ.ค.2567 20 เม.ย. 2567กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2567 20 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 20 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2) สพป.สมุทรสาคร - ผลย้ายครู 2567 สพป.สมุทรสาคร 19 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) สพม.นครสวรรค์ - ผลย้ายครู 2567 สพม.นครสวรรค์ 19 เม.ย. 2567ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.นราธิวาส เขต 1 - ผลย้ายครู 2567 สพป.นราธิวาส เขต 1

โรงเรียนหนองไผ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพัสดุ วุฒิปวส./ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 10,000.-บ.

  • 06 มิ.ย. 2565 เวลา 18:31 น.
  • 3,528
โรงเรียนหนองไผ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพัสดุ วุฒิปวส./ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 10,000.-บ.

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนหนองไผ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพัสดุ วุฒิปวส./ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 10,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 7-13 มิถุนายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนหนองไผ่

ประกาศโรงเรียนหนองไผ่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ

    ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพัสดุจำนวน 1 อัตรา ดังนั้นอาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 และ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
    1.1 ตำแหน่ง พนักงานพัสดุจำนวน 1 อัตรา 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 มีสัญชาติไทย
    2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
    2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.5 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
    2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคำโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
    2.7 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
    2.8 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการเงิน การบริหารการเงิน การเงินและการธนาคาร การธนาคารและการเงิน บัญชี การบัญชี การบัญชี การเงิน การสอนบัญชี เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง การจัดการ การจัดการทั่วไป การสอนบัญชี การบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจดิจิทัล การจัดการสำนักงาน การค้าระหว่างประเทศ หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา 

4. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
    4.1 ร่าง ตรวจทานจัดพิมพ์หนังสือราชการ หนังสือรับรอง หนังสือสั่งการ ตามแบบฟอร์มระเบียบงานสารบรรณเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน ผ่านรองผู้อำนวยการฝ่าย ฯ
    4.2 ร่าง – พิมพ์ หนังสือส่ง ลงทะเบียนพัสดุ
    4.3 จัดส่งหนังสือเวียนแจ้ง ประชาสัมพันธ์ ให้คณะครู ลูกจ้างฯและฝ่าย/งานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือเพื่อถือปฏิบัติ
    4.4 จัดทำทะเบียนออกคำสั่ง ประกาศ ของงานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ 
    4.5 จัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้มให้เป็นระบบตามระเบียบงานสารบรรณให้เป็นหมวดหมู่
    4.6 จัดเก็บเอกสารระหว่างปฏิบัติคือ การจัดเก็บหนังสือที่ยังปฏิบัติงานยังไม่เสร็จซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่อง โดยกำหนดวิธีการจัดเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
    4.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ระยะเวลาจ้าง
    จ้างระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

6. หลักฐานประกอบการสมัคร
    6.1 ใบสมัคร ที่เว็บไซต์โรงเรียนหนองไผ่ https://job.nongphai.ac.th
    6.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ใส่เสื้อสีสุภาพไม่มีลวดลาย ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    6.3 สำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
    6.4 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
    6.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    6.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    6.7 หนังสือรับรองการผ่านงานซึ่งออกโดยมีนายจ้างรับรอง(ถ้ามี)

7. กำหนดการรับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนหนองไผ่
https://job.nongphai.ac.th ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ภายในเวลา 16.00 น.

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก 
    โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 

9. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
    โรงเรียนหนองไผ่จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ตามขอบข่ายภารกิจที่กำหนด (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง HCEC อาคารพลอยไพลิน

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
  • 06 มิ.ย. 2565 เวลา 18:31 น.
  • 3,528

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^