LASTEST NEWS

06 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 06 มิ.ย. 2566สพม.เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 06 มิ.ย. 2566สพป.เชียงราย เเขต 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 06 มิ.ย. 2566สพป.เชียงราย เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 06 มิ.ย. 2566สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 06 มิ.ย. 2566สพป.เชียงราย เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 06 มิ.ย. 2566สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 06 มิ.ย. 2566สพป.ชุมพร เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 06 มิ.ย. 2566สพป.ชุมพร เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 06 มิ.ย. 2566สพม.ชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566

การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 8 - 20 มิถุนายน 2565

  • 05 มิ.ย. 2565 เวลา 18:49 น.
  • 7,991
การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 8 - 20 มิถุนายน 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 8 - 20 มิถุนายน 2565
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก การประปาส่วนภูมิภาค

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ด้วย การประปาส่วนภูมิภาค (กปถ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งพยาบาล 4 สังกัดงานบริการทางการแพทย์ กองชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    1. คุณวุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต
    2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล และยังไม่หมดอายุ
    3. มีประสบการณ์ทำงานด้านพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี
    4. หากเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง เช่น สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาเบื้องต้น)หรือ สาขาเฉพาะทางด้านอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ให้กรอกข้อมูลในใบสมัครข้อ 9
    5. มีความรู้ ความสามารถการพยาบาล ทั้งด้านการส่งเสริมป้องกัน รักษา และฟื้นฟู สุขภาพเป็นอย่างดี
    6. มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี กิริยามารยาทสุภาพ เรียบร้อย
    7. เข้าใจบริบทการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
    8. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี

2. หน้าที่รับผิดชอบ
    1. ให้บริการพยาบาล ปฐมพยาบาล และรักษาโรคเบื้องตัน ตามมาตรฐานวิชาชีพ
    2. ช่วยแพทย์ตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรค
    3. คัดกรอง ประเมินสภาวะสุขภาพและวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น
    4. จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์บำบัดโรค เพื่อใช้การรักษาพยาบาล
    5. จัดทำแนวทาง/แผนการดำเนินการในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
    6. ให้ความรู้ คำปรึกษา ข้อแนะนำ หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
    7. บริการดูแลบุตรหลานของผู้ปฏิบัติงานในศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน กปภ.
    8. ตรวจสอบและดำเนินงานตามสัญญา ซื้อ/จ้างที่ได้รับผิดชอบ
    9. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
    1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันปิดรับสมัคร)
    2) พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
    3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้ดี และใช้โปรแกรมประยุกต์พื้นฐานประกอบการทำงาน อาทิ Microsoft Office, โปรแกรมบันทึกประวัติผู้ป่วย
    4) ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และคุณสมบัติตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. 2522
    5) ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าวจะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศเพื่อสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิตามประกาศในวันที่ยื่นใบสมัคร และผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่สมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

4. วิธีการสมัคร
   เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8 - 20 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีชั้นตอน ดังนี้
    1) พิมพ์ใบสมัครท้ายประกาศรับสมัครฯ หรือดาวน์โหลดจาก QR Code
    2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมลงลายมือช็อ และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีข้ม ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน และสแกนใบสมัครพร้อมเอกสารที่กำหนดตามข้อ 3.1 - 3.7 ส่งมาที่อีเมล pwarecruitment@gmail.com โดยระบุซื้อเรือง "สมัครงานตำแหน่ง พยาบาล 4 (ชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัคร)" ทั้งนี้ การสมัครจะมีผลสมบูณ์มื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครและ กปภ. ได้รับ หลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
    กปภ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและได้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งแจ้งข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือก เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบคัดเลือก และสถานที่สอบคัดเลือกให้ทราบในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ทาง www.pwa.co.th

ประกาศรับสมัคร :: เอกสารแนบ
 
  • 05 มิ.ย. 2565 เวลา 18:49 น.
  • 7,991

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <