LASTEST NEWS

03 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 03 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 03 มิ.ย. 2566ก.ค.ศ.ออกหนังสือด่วนที่สุด ว16/2566 หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย 03 มิ.ย. 2566โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 รับสมัครพนักงานราชการครู วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 18,000.-บาท 02 มิ.ย. 2566สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 59 อัตรา รายงานตัว 15 มิถุนายน 2566 02 มิ.ย. 2566การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 02 มิ.ย. 2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 184 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20-28 มิ.ย.2566 01 มิ.ย. 2566สพฐ.ประกาศเพิ่มเติม 5 วิชาสาขาขาดแคลน ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2566 31 พ.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 31 พ.ค. 2566สมศ.เพิ่มเกณฑ์ประเมินภายนอก ปี67 ถ้าสถานศึกษาไม่นำผลประเมินปีก่อนไปปรับปรุงพัฒนา จะมีผลต่อคะแนนที่ได้

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่  1 – 7 มิถุนายน  พ.ศ. 2565

  • 30 พ.ค. 2565 เวลา 19:48 น.
  • 1,646
โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่  1 – 7 มิถุนายน  พ.ศ. 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
    ด้วย โรงเรียนเพชรพิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนเพชรพิทยาคม  นั้น
    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45(3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และได้รับมอบหมายอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1763/2556 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
1.  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)  
     เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน  1  อัตรา  
2.  ค่าตอบแทน  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
      เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน  1  อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,300 บาท 
3.  คุณสมบัติทั่วไป
    1)  มีสัญชาติไทย
    2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
    3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
    4)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
    5)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
    6)  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
    7)  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
    8)  มีความประพฤติเรียบร้อย  หากเคยผ่านการปฏิบัติงานมาก่อนให้นำใบรับรองการปฏิบัติงานและใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหน่วยงานมาแสดงด้วย
    8)  ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา  ซึ่งขัดระเบียบปฏิบัติราชการ
    9)  สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
    10)  ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการได้อย่างเต็มที่
4.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     มีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ตรงตามที่ระบุไว้  (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
5.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
     สมัครได้ที่  งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ตั้งแต่วันที่  1 – 7 มิถุนายน  พ.ศ. 2565  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น. 
6.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
     1)  ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนเพชรพิทยาคม รับได้ที่งานธุรการ อาคารสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน 1 ชุด
     2)  หลักฐานการศึกษา สำเนาผลการเรียน ใบรับรองวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่โรงเรียนกำหนด  จำนวน 1 ชุด
     3)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และแว่นตาดำ  เป็นรูปที่ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน  ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  3  รูป
     4)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ  1  ฉบับ
     5)  ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน  1  ฉบับ
     6)  สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ
     7)  เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  สำเนาทะเบียนสมรส  อย่างละ  1  ฉบับ
ทั้งนี้ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่โรงเรียนกำหนด หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวมาตั้งแต่ต้น
7.  การยื่นใบสมัคร
     1)  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน
     2)  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
8.  เงื่อนไขในการรับสมัคร
     ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
9.  ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ห้องสอบและสถานที่สอบคัดเลือกในวันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565  ณ งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์  https://www.pks.ac.th
10. วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก
      โรงเรียนเพชรพิทยาคม จะดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  และภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  
ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
11.  วิธีสอบคัดเลือก
      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
      -  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน)
         ทดสอบ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ตามรายละเอียดที่ประกาศรับสมัคร  (100  คะแนน)
      -  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบปฎิบัติ)
          ทดสอบ โดยวิธีการสอบปฏิบัติความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร  (100  คะแนน)
      -  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
         จะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะจ้าง จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน  ความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์ เจตคติ  การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ  (50  คะแนน)
13.  การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
      1)  บัญชีผู้สอบคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
      2)  ผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี  เมื่อผู้นั้นมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
           (1)  ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว
           (2)  ขอสละสิทธิ์ในการทำสัญญาจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
           (3)  ไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างภายในระยะเวลาที่โรงเรียนเพชรพิทยาคมกำหนด
14.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก
       ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ  ในวันศุกร์ที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ณ  งานธุรการ สำนักงานอำนวยการ  โรงเรียนเพชรพิทยาคม  หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์  https://www.pks.ac.th  
15.  การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
       ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน  ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา  08.30 – 12.00  น.  ณ  งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการ  โรงเรียนเพชรพิทยาคม  
16.  การทำสัญญาจ้าง
       1)  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีฯ  เพื่อทำสัญญาจ้าง
       2)  ระยะเวลาการจ้างในสัญญาจ้าง ( 13 มิถุนายน 2565 – 30 กันยายน 2565 )
       3)  ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร  ดังนั้น  หากตรวจสอบภายหลังสอบพบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้  แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกไปแล้ว  หรือได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวไปแล้วก็ตาม  โรงเรียนเพชรพิทยาคมจะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ  และพิจารณาให้ยกเลิกในกรณีที่ได้จ้างไปแล้ว
 
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   24  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565
 
  
(นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม
 
อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ

 
  • 30 พ.ค. 2565 เวลา 19:48 น.
  • 1,646

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <