LASTEST NEWS

24 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 23 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการครู 8 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 23 มิ.ย. 2567ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่บัดนี้-25 มิถุนายน 2567 22 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 มิ.ย. 2567โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 12 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิถุนายน 2567  22 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2567  21 มิ.ย. 2567โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 23-27  มิถุนายน  2567  21 มิ.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย. 2567โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการครู ทุกสาขาวิชาเอก 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.-บาท ตั้งแต่ 27 มิ.ย. - 3 ก.ค.2567 21 มิ.ย. 2567เร่ง ก.ค.ศ.กำหนดตำแหน่งลงโครงสร้างใหม่ สกร.

โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่  1 – 7 มิถุนายน  พ.ศ. 2565

  • 30 พ.ค. 2565 เวลา 19:48 น.
  • 2,043
โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่  1 – 7 มิถุนายน  พ.ศ. 2565

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ประกาศโรงเรียนเพชรพิทยาคม
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
    ด้วย โรงเรียนเพชรพิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์  ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนเพชรพิทยาคม  นั้น
    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45(3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และได้รับมอบหมายอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1763/2556 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
1.  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)  
     เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน  1  อัตรา  
2.  ค่าตอบแทน  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
      เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน  1  อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,300 บาท 
3.  คุณสมบัติทั่วไป
    1)  มีสัญชาติไทย
    2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
    3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
    4)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
    5)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
    6)  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
    7)  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
    8)  มีความประพฤติเรียบร้อย  หากเคยผ่านการปฏิบัติงานมาก่อนให้นำใบรับรองการปฏิบัติงานและใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหน่วยงานมาแสดงด้วย
    8)  ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา  ซึ่งขัดระเบียบปฏิบัติราชการ
    9)  สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
    10)  ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการได้อย่างเต็มที่
4.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     มีคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ตรงตามที่ระบุไว้  (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
5.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
     สมัครได้ที่  งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ตั้งแต่วันที่  1 – 7 มิถุนายน  พ.ศ. 2565  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น. 
6.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
     1)  ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนเพชรพิทยาคม รับได้ที่งานธุรการ อาคารสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน 1 ชุด
     2)  หลักฐานการศึกษา สำเนาผลการเรียน ใบรับรองวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่โรงเรียนกำหนด  จำนวน 1 ชุด
     3)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และแว่นตาดำ  เป็นรูปที่ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน  ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  3  รูป
     4)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ  1  ฉบับ
     5)  ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน  1  ฉบับ
     6)  สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ
     7)  เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  สำเนาทะเบียนสมรส  อย่างละ  1  ฉบับ
ทั้งนี้ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่โรงเรียนกำหนด หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวมาตั้งแต่ต้น
7.  การยื่นใบสมัคร
     1)  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน
     2)  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
8.  เงื่อนไขในการรับสมัคร
     ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัคร ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
9.  ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ห้องสอบและสถานที่สอบคัดเลือกในวันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565  ณ งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์  https://www.pks.ac.th
10. วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก
      โรงเรียนเพชรพิทยาคม จะดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  และภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  
ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
11.  วิธีสอบคัดเลือก
      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
      -  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน)
         ทดสอบ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ตามรายละเอียดที่ประกาศรับสมัคร  (100  คะแนน)
      -  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบปฎิบัติ)
          ทดสอบ โดยวิธีการสอบปฏิบัติความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร  (100  คะแนน)
      -  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
         จะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะจ้าง จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน  ความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์ เจตคติ  การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ  (50  คะแนน)
13.  การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
      1)  บัญชีผู้สอบคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว  บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
      2)  ผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี  เมื่อผู้นั้นมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
           (1)  ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว
           (2)  ขอสละสิทธิ์ในการทำสัญญาจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
           (3)  ไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างภายในระยะเวลาที่โรงเรียนเพชรพิทยาคมกำหนด
14.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก
       ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ  ในวันศุกร์ที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ณ  งานธุรการ สำนักงานอำนวยการ  โรงเรียนเพชรพิทยาคม  หรือสามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์  https://www.pks.ac.th  
15.  การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
       ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน  ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา  08.30 – 12.00  น.  ณ  งานธุรการ  สำนักงานอำนวยการ  โรงเรียนเพชรพิทยาคม  
16.  การทำสัญญาจ้าง
       1)  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีฯ  เพื่อทำสัญญาจ้าง
       2)  ระยะเวลาการจ้างในสัญญาจ้าง ( 13 มิถุนายน 2565 – 30 กันยายน 2565 )
       3)  ผู้ผ่านการสอบแข่งขัน  ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร  ดังนั้น  หากตรวจสอบภายหลังสอบพบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้  แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกไปแล้ว  หรือได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวไปแล้วก็ตาม  โรงเรียนเพชรพิทยาคมจะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ  และพิจารณาให้ยกเลิกในกรณีที่ได้จ้างไปแล้ว
 
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   24  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565
 
  
(นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม
 
อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ

 
  • 30 พ.ค. 2565 เวลา 19:48 น.
  • 2,043

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^