LASTEST NEWS

22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 22 เม.ย. 2567สพป.อ่างทอง ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1)  - ผลย้ายครู 2567 สพป.อ่างทอง 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รับสมัครพนักงานโสตทัศนศึกษา วุฒิปวช.หรือเทียบเท่า เงินเดือน 9,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2567 22 เม.ย. 2567เขตแรก !! สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เผยแล้ว สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2567 จำนวน 99 อัตรา 22 เม.ย. 2567(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 22 เม.ย. 2567สพม.เชียงราย ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) - ผลย้ายครู 2567 สพม.เชียงราย 22 เม.ย. 2567สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพป.สงขลา เขต 2 22 เม.ย. 2567สพม.พิจิตร ประกาศผลย้ายครู ปี 2567 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) - ผลย้ายครู 2567 สพม.พิจิตร

โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิต, ไทย, วิทยาศาสตร์, อังกฤษ, ปฐมวัย

  • 21 พ.ค. 2565 เวลา 11:03 น.
  • 5,000
โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิต, ไทย, วิทยาศาสตร์, อังกฤษ, ปฐมวัย

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิต, ไทย, วิทยาศาสตร์, อังกฤษ, ปฐมวัย เงินเดือน 15,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)

ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ด้วย โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนหบุรี จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/6560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไป ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 14077/3อดต ลงวันที่ 1ด พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกสรรหาบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
    สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ , ภาษาไทย , วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
    ค่าตอบแทน เงินเดือน 8,340 บาท และค่าครองชีพ 6,660 บาท รวม 15,000 บาท
    ระยะเวลา เป็นไปตามสัญญาจ้าง แบบปีต่อปี

    ขอบข่ายงาน
    1) วิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
    2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยวิธีที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    3) จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
    4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัตเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.2 เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรสภาออกให้ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
    2.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาชาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด
    2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. การรับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-9256365 , 089-3784020 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัรสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
    4.1 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญานัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิซาที่ระบุไว้ในรายละเอียตแนบท้ายประกาศ(พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉนับ
    4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประซาชน(พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
    4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน(พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
    4.4 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกให้(พร้อมฉบับจริง) จำนวน 3 ฉบับ
    4.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 จำนวน 1 ฉบับ
    4.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )
    4.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง

5. เงื่อนไขการรับสมัคร
    5.1 ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
    5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
    5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภายใน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) ตำบลคลองช่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี Facbaok : โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
 
  • 21 พ.ค. 2565 เวลา 11:03 น.
  • 5,000

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^