LASTEST NEWS

21 ก.ย. 2566"แท็บเล็ต" ยุคยิ่งลักษณ์ถึงไอเดีย "เพิ่มพูน" ควรไปต่อหรือพอได้แล้ว 20 ก.ย. 2566‘เพิ่มพูน’มอบนโยบาย ผอ.สพท. ฝากการบ้านผู้บริหารเดินหน้า‘เรียนดี มีความสุข’ 20 ก.ย. 2566“รมว.ศธ.” แนะผอ.สพท.ใช้หลักอริยสัจสี่บริหารการศึกษา 19 ก.ย. 2566สพฐ.รับลูกลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา แจกแท็บเล็ต 19 ก.ย. 2566ผู้ปกครองไม่เห็นด้วยแจกแท็บเล็ต แนะนำงบจ้างครูเพิ่ม เน้นบุคลากรยังขาดแคลน 19 ก.ย. 2566สอศ.เปิดสอบพนักงานราชการครู 48 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 18 ก.ย. 2566รอเรียกบรรจุ เฮ! ก.ค.ศ.แจ้งจัดสรรอัตราว่างฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 12,514 อัตรา 18 ก.ย. 2566“เสมา2” แจงคุมสพฐ.ลั่นเจอทุจริตถูกเชือดโทษวินัยแน่ 18 ก.ย. 2566สพฐ.พร้อมหนุนนโยบาย”เพิ่มพูน” เดินหน้าลดภาระครู 18 ก.ย. 2566ด่วน !! กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 ทางอินเทอร์เน็ต

โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิต, ไทย, วิทยาศาสตร์, อังกฤษ, ปฐมวัย

  • 21 พ.ค. 2565 เวลา 11:03 น.
  • 4,742
โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิต, ไทย, วิทยาศาสตร์, อังกฤษ, ปฐมวัย

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิต, ไทย, วิทยาศาสตร์, อังกฤษ, ปฐมวัย เงินเดือน 15,000.-บาท
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)

ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ด้วย โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนหบุรี จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/6560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไป ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 14077/3อดต ลงวันที่ 1ด พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกสรรหาบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
    สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ , ภาษาไทย , วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
    ค่าตอบแทน เงินเดือน 8,340 บาท และค่าครองชีพ 6,660 บาท รวม 15,000 บาท
    ระยะเวลา เป็นไปตามสัญญาจ้าง แบบปีต่อปี

    ขอบข่ายงาน
    1) วิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
    2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยวิธีที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    3) จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
    4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัตเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.2 เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรสภาออกให้ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
    2.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาชาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด
    2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. การรับสมัคร
    ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-9256365 , 089-3784020 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัรสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
    4.1 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญานัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิซาที่ระบุไว้ในรายละเอียตแนบท้ายประกาศ(พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉนับ
    4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประซาชน(พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
    4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน(พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
    4.4 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกให้(พร้อมฉบับจริง) จำนวน 3 ฉบับ
    4.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 จำนวน 1 ฉบับ
    4.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )
    4.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง

5. เงื่อนไขการรับสมัคร
    5.1 ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
    5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
    5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภายใน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) ตำบลคลองช่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี Facbaok : โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ :: เอกสารแนบ
 
  • 21 พ.ค. 2565 เวลา 11:03 น.
  • 4,742

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^ <